วันอังคาร, เมษายน 04, 2560

กกต.สั่งด่วน! เตรียมความพร้อม 76 จังหวัด-กทม. คำนวณสูตรแบ่งเขตเลือกตั้งล่วงหน้า 3 ระดับ - หรือจะมีการเลือกตั้งในปี 2560
กกต.สั่งด่วน! เตรียมความพร้อม 76 จังหวัด-กทม. คำนวณสูตรแบ่งเขตเลือกตั้งล่วงหน้า 3 ระดับ


โดย MGR Online
3 เมษายน 2560

กกต.สั่งด่วน! เตรียมความพร้อม 76 จังหวัด-กทม. แบ่งเขตเลือกตั้งไว้ล่วงหน้า 3 ระดับ ก่อนแจ้งส่วนกลางสิ้นเดือนนี้ เผยคำนวณสูตรตามร่าง รธน.ฉบับประชามติ ใช้ตัวเลขทะเบียนราษฎร ล่าสุด 65,931,550 คน ของกรมการปกครอง พึงมี ส.ส.เพิ่ม 41 คน รวม 350 คนในอนาคต เผย กทม.เท่าเดิม 30 คน เช่นเดียวกับอีก 35 จังหวัด ส่วนอีก 41 จังหวัดที่เพิ่ม โคราช 14 คน อุบลฯ 10 คน ปทุมธานี 6 คน

วันนี้ (3 เม.ย.) มีรายงานว่า ภายหลังกระทรวงมหาดไทยออกประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ออกประกาศโดยแยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยพบว่า ทั่วประเทศมีประชากรรวม 65,931,550 คน มีสัญชาติไทย 65,096,905 คน เป็นชาย 31,923,786 คน หญิง 33,173,119 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 834,645 คน เป็นชาย 434,022 คน เป็นหญิง 400,623 คน

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กกต.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 0301/ ว 299 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560 ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และกกต.กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในอนาคต ภายหลัง กกต.ได้ดำเนินการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี ตามหลักเกณฑ์มาตรา 83, 85 และ 86 แห่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านการลงประชามติ ที่ระบุถึงจังหวัดที่พึงมี ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 คน จำนวน 8 จังหวัด และมีจังหวัดที่พึงมี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เกิน 1 คน จำนวน 68 จังหวัด รวมถึง กทม.

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวได้ขอให้ กกต.จังหวัด และ กกต.กทม.ที่คำนวณแล้วว่าจะมี ส.ส.ระบบแบ่งเขต ที่พึงมีเกิน 1 คนเตรียมแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าจำนวนอย่างน้อย 3 รูปแบบ เรียงลำดับตามความเหมาะสมโดยต้องแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรแต่ละเขตใกล้เคียงกัน และจัดส่งร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งกลับมายัง กกต.ส่วนกลาง

มีรายงานว่า กกต.ส่วนกลางยังได้จัดทำตารางคำนวณจำนวน ส.ส.ที่จะพึงมีของแต่ละจังหวัด คำนวณจากประชากรรวม 65,931,550 คน จากเดิม มี ส.ส. 309 คน โดยจะพึงมี ส.ส.เพิ่มขึ้น 41 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน

โดยจังหวัดที่คำนวณแล้วพบว่ามี ส.ส.เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี เดิมมี ส.ส. 4 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 5 คน จ.กำแพงเพชร เดิมมี ส.ส. 3 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 4 คน จ.ขอนแก่น เดิมมี ส.ส. 9 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 10 คน จ.จันทบุรี เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.ฉะเชิงเทรา เดิมมี ส.ส. 3 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 4 คน จ.ชลบุรี เดิมมี ส.ส. 7 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 8 คน จ.ชัยนาท เดิมมี ส.ส. 1 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 2 คน จ.ชุมพร เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.เชียงราย เดิมมี ส.ส. 6 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 7 คน จ.นครปฐม เดิมมี ส.ส. 4 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 5 คน จ.นครพนม เดิมมี ส.ส. 3 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 4 คน จ.นครราชสีมา เดิมมี ส.ส. 13 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 14 คน จ.นครสวรรค์ เดิมมี ส.ส. 5 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 6 คน จ.น่าน เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.ปทุมธานี เดิมมี ส.ส. 5 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 6 คน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน

จ.ปราจีนบุรี เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.ปัตตานี เดิมมี ส.ส. 3 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 4 คน จ.พะเยา เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.พัทลุง เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.พิจิตร เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.พิษณุโลก เดิมมี ส.ส. 4 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 5 คน จ.เพชรบุรี เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.มุกดาหาร เดิมมี ส.ส. 1 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 2 คน

จ.มุกดาหาร เดิมมี ส.ส. 1 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 2 คน จ.ยโสธร เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.ยะลา เดิมมี ส.ส. 2คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.ร้อยเอ็ด เดิมมี ส.ส. 6 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 7 คน จ.ระยอง เดิมมี ส.ส. 3 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 4 คน จ.ราชบุรี เดิมมี ส.ส. 4 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 5 คน จ.ลำปาง เดิมมี ส.ส. 3 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 4 คน จ.ศรีสะเกษ เดิมมี ส.ส. 7 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 8 คน จ.สงขลา เดิมมี ส.ส. 7 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 8 คน จ.สมุทรปราการ เดิมมี ส.ส. 6 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 7 คน

จ.สมุทรสาคร เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.สระแก้ว เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.สุพรรณบุรี เดิมมี ส.ส. 4 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 5 คน จ.สุราษฎร์ธานี เดิมมี ส.ส. 5 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 6 คน จ.หนองคาย เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.หนองบัวลำภู เดิมมี ส.ส. 2 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 3 คน จ.อุทัยธานี เดิมมี ส.ส. 1 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 2 คน และ จ.อุบลราชธานี เดิมมี ส.ส. 9 คน จะเพิ่มอีก 1 คน เป็น 10 คน

ขณะที่ กทม. มีราษฎร 5,686,646 พึงมี ส.ส. 30 คน เท่าเดิม เช่นเดียวกับ อีก 35 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช นนทบุรี นราธิวาส บึงกาฬ บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา พังงา เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ลำพูน เลย สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุตรดิตถ์

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจำนวนราษฎร ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 2. จำนวนประชากรต่อ ส.ส. 1 คน เท่ากับ 188,375,857 คน 3. หากจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในปี 2561 จะต้องใช้จำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเขตเลือกตั้ง และจำนวน ส.ส.ที่พึงจะมี
ooo

หรือจะมีการเลือกตั้งในปี 2560

........
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จู่ ๆ ก็มีสัญญาณแปลก ๆ ที่ ทำให้อาจจะมีการเลือกตั้งในปี 2560

1.
27 มีนาคม 2560
‘บิ๊กป้อม’แย้ม ลต.ท้องถิ่นก่อน กันนักการเมืองจูง

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/897671

2.
28 มีนาคม 2560
"มีชัย"ชี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง ส.ส.ได้
http://www.krobkruakao.com/…/-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E…

--ผมทราบดีว่าประวิตร ได้ออกมาปฏิเสธข่าวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560---

“ประวิตร” ปัดไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ต้องรอ รธน.ออก โวยข่าวปรับ ครม.เลอะเทอะ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx…

3.
30 มีนาคม 2560
“สมชัย” โชว์ยุทธศาสตร์ กกต. 4.0 ลุยเลือกตั้งให้สุจริต-เที่ยงธรรม
http://www.matichon.co.th/news/513496

4.

3 เมษายน 2560

4.1
สำนักพระราชวัง เผย 6 เม.ย. ในหลวงเสด็จฯพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
http://www.matichon.co.th/news/513496
4.2
จดหมายด่วนที่สุด จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.
https://www.facebook.com/thanapol.eawsakul/posts/1436558313077670?pnref=story

แน่นอนว่ารวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน-1 ตุลาคม 2558

นายกฯโชว์วิชั่นในUN ยืนยันเลือกตั้งปี 2560 ในเดือนกันยายน 2558

http://www.thaipost.net/?q=node/7452


Thanapol Eawsakul