วันพฤหัสบดี, เมษายน 20, 2560

สนช.ถกลับ ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 3 วาระรวด โอน 6 หน่วยไปตามพระราชอัธยาศัย โดยรวมเป็น 3 หน่วยย่อยแฟ้มภาพ

สนช.ถกลับ ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 3 วาระรวด


Thu, 2017-04-20 16:42
ที่มา ประชาไท

สนช. งดกระจายเสียง-แพร่ภาพโทรทัศน์วงจรปิดรัฐสภา ประชุมลับ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 3 วาระรวด พรเพชร ระบุ เป็นการประชุมลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ - สนช.ยังมีมติ ให้ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย

20 เม.ย. 2560 รายงานข่าวระบุว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (20 เม.ย.) เริ่มเวลา 10.00 น. มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... รวม 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ที่ประชุมได้เลื่อนระเบียบวาระเสนอใหม่ คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ... ขึ้นมาพิจารณาก่อน โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการประชุมลับ ตามข้อบังคับการประชุม สนช. เนื่องจากคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ปลดชั้นความลับ ขั้นลับที่สุด จึงขอดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ให้เป็นเรื่องลับที่สุดทุกขั้นตอน ทั้งเอกสารและกระบวนการพิจารณา

โพสต์ทูเดย์ รายงานด้วยว่า วิษณุ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลได้ชี้แจงว่า ในการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ..... คณะรัฐมนตรีได้ขอให้การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการประชุมลับ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พรเพชร กล่าวว่า เมื่อ ครม. เสนอให้เป็นการประชุมลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับจึงขอเชิญผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม งดการกระจายเสียงและแพร่ภาพทางโทรทัศน์วงจรปิดทางรัฐสภา

โพสต์ทูเดย์และ มติชนออนไลน์ ระบุตรงกันว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นารปรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหลือเพียง 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักพระราชวัง ประกอบด้วย สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง 2. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประกอบด้วย กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ และ 3 สำนักงานองคมนตรี เพื่อให้การบริหารหน่วยงานมีความกระชับมากขึ้น ซึ่งการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ตั้งกรรมาธิการเต็มสภาและได้ผ่านความเห็นชอบ 3 วาระรวด โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง

สำหรับรายละเอียดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว พรเพชร กล่าว เพียงว่า เป็นการประชุมลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้

ให้ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย
ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... นั้น สนช. มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 207 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

วิษณุ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า ร่างที่เสนอในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 11,866,512300 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น สองพันสามร้อยบาท) ไม่รวมงบกลาง โดยจะนำไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมกล่าวย้ำว่า เจตนาสำคัญที่เสนอร่างดังกล่าวเข้ามาสู่การพิจารณาของ สนช. เพราะต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักในการเบิกจ่ายหรือใช่งบประมาณให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งหากไม่สามารรถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดก็จะต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นได้ตระหนักรู้ และงบประมาณที่ได้โอนมาครั้งนี้จะนำไปตั้งเป็นงบกลางและนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในช่วงเวลาครึ่งปีหลังของงบประมาณนี้

ooo


ที่มา ช่อง NOW 26
20 เมษายน 2560

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.15 น.ที่ผ่านมา โดยประธานสนช.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้แจ้งถึงระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งต่อสมาชิก่อนหน้านี้ รวมถึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสนช.

ในส่วนของวาระการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอเป็นเรื่องด่วน 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คือ ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

นอกจากนี้ยังมีวาระเร่งด่วนเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ 4 คือร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ....

โดยมีสมาชิกสนช.เสนอให้พิจารณาเป็นวาระแรก โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ได้แถลงต่อสนช. โดยครม.ขอให้ประชุมลับ เพราะครม.ยังไม่ได้ปลดชั้นความลับ ในขั้นลับที่สุด ตามที่ดำเนินการมาตามขั้นตอน ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

จากนั้นประธานสนช.ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม และยุติถ่ายทอดสดการประชุม

สำหรับวาระเรื่องให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นบางรายการ นั้นมีรายละเอียดในการดึงงบจาก 36 หน่วยงาน ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เป็นเงินประมาณ 11,866 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการโอนงบในกรณีที่งบลงทุนในทุกงบรายจ่ายตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560


ooo

Chamnan Pengpark สรุปรายละเอียดผ่านความเห็นใน FB อ.สมศักดิ์ เจียมฯ

สนช.พิจารณา ผ่าน 3 วาระ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดหลักๆ มีดังนี้
โอน 6 หน่วยไปตามพระราชอัธยาศัย ประกอบด้วย
1. สำนักราชเลขาธิการ
2. สำนักพระราชวัง
3. กรมราชองครักษ์
4. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
5. สำนักนายตำรวจราชสำนักประจำ
6. สำนักงานองคมนตรี

โดยรวมเป็น 3 หน่วยย่อย คือ

1. ข้อ 1 และ 2 ให้เรียกรวมว่า "สำนักพระราชวัง"
2. ข้อ 3 ถึง 5 เรียก "หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์"
3. ข้อ 6 เรียกเหมือนเดิม สำนักงานองคมนตรี
ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้น ท่านทั้งหลายรอดูจากราชกิจจานุเบกษาhttp://www.matichon.co.th/news/534981


ooo


สนช.มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์
ที่มา มติชนออนไลน์
20 เม.ย. 60

เมื่อเวลา 10.25 น.วันที่ 20 เมษายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสนช.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.)ได้เสนอเปลี่ยนระเบียบวาระและจัดลำดับวาระการประชุมใหม่ตามข้อบังคับการประชุมสนช.ข้อที่ 39 (2 ) ดังนี้ พิจารณาเรื่องด่วนที่ 4 จากนั้น พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .ร่างพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ… และ ร่างพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพ.ศ.. ตามลำดับ ซึ่งที่ประชุมไม่เห็นเป็นอย่างอื่น นายพรเพชร กล่าวว่า วาระการประชุมเรื่องด่วนที่ 4 นั้นตนได้มีการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นวาระเพิ่มเติมแล้ว

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณา ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ….ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลได้ชี้แจงว่า ในการนำเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ….. คณะรัฐมนตรีได้ขอให้การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการประชุมลับ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 13 ทั้งนี้ เพราะว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ปลดชั้นความลับ ขั้นลับที่สุด ซึ่งได้ดำเนินการมาตามลำดับ จึงขอดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ.2544 ให้เป็นเรื่องลับที่สุดทุกขั้นตอน ทั้งเอกสารและกระบวนการพิจารณา ซึ่งนายพรเพชร กล่าวว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เสนอให้เป็นการประชุมลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับจึงขอเชิญผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม งดการกระจายเสียง และแพร่ภาพทางโทรทัศน์วงจรปิดทางรัฐสภา

รายงานข่าวแจ้งว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการโอน 6 หน่วยงานคงเหลือ 3 หน่วยงานคือ 1.สำนักพระราชวัง ประกอบด้วย สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง 2.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประกอบด้วย กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักนายตำรวจราชสำนักประจำ และ 3.สำนักงานองคมนตรี เพื่อให้การบริหารหน่วยงานมีความกระชับมากขึ้น ซึ่งการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวได้ตั้งกรรมาธิการเต็มสภาและได้ผ่านความเห็นชอบ 3 วาระรวด โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ด้าน นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวบอกเพียงว่าเป็นการประชุมลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้