วันอังคาร, เมษายน 25, 2560

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน?!? ... ค่าตอบแทน "บิ๊ก คสช." มากกว่าที่คิด ขึ้นเงินเดือน 2 ขั้น 3 ปี คนละ 4 ล้าน อึ้งทั้งประเทศ!!

อึ้งทั้งประเทศ!! ค่าตอบแทน "บิ๊ก คสช." มากกว่าที่คิด ขึ้นเงินเดือน 2 ขั้น 3 ปี คนละ 4 ล้าน

22 พฤษภาฯ 2557 บ่ายคล้อย วันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี-ผู้ก่อการปฏิวัติ ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก-คุมกำลังปฏิวัติ ปิดทำเนียบฯ-ล้อมสภาฯ-แช่แข็งตุลาการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จากวันนั้นถึงวันนี้ 2 ปี 11 เดือน มีต้นทุนที่เป็นทั้งนามธรรมและเป็นตัวเลขนับเป็นเงินเป็นทองที่ต้องจ่าย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60 จึงมีเสียงกระซิบ-ดังกึกก้องไปทั่วทำเนียบรัฐบาล-บอกต่อกันถึงวาระการขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ2 ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) จากงบกลางเพิ่มเติมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสนับสนุนโควตาบำเหน็จความชอบประจำปี (2 ขั้น) เพิ่มเติมอีกร้อยละ 3 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน คสช. ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำมาพิจารณาบำเหน็จประจำปีได้ จำนวน 721 นาย และให้มีผลในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 2,463 นาย ขึ้น 2 ขั้น 3 รอบปี

เหตุผลของการปูนบำเหน็จ คือ การปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง-ยากลำบาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญ-กำลังใจ ตอบแทนจากการทุ่มเท-เสียสละ

โครงสร้างในปัจจุบันมีอัตรากำลังทั้งสิ้น จำนวน 24,342 อัตรา แบ่งเป็น หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1,571 นาย และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จำนวน 22,771 นาย ซึ่งเป็นข้าราชการประจำการที่สามารถพิจารณาบำเหน็จประจำปี เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานได้ จำนวน 24,033 นาย ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ พลทหารกองประจำการ-บุคคลพลเรือนที่มิใช่ข้าราชการ

นางเมธินี มณีเทพ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน คสช.จะประเมินจากหลักเกณฑ์ของ คสช.และระเบียบราชการปกติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของผู้ถูกประเมินแตกต่างกัน

เนื่องจากบางคนมีชื่ออยู่ต้นสังกัดแต่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน คสช. บางคนถูกโอนมาให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน คสช. 100% อย่างไรก็ตามเป็นการเลื่อนขั้นปกติปีงบประมาณละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง (ต.ค.-มี.ค. 1 ครั้ง และ เม.ย.-ก.ย. 1 ครั้ง) ปีงบประมาณละไม่เกิน 2 ขั้น สำหรับจำนวนตัวเงินที่ได้รับเพิ่มแต่ละขั้นนั้น ขึ้นอยู่กับขั้นเงินเดือนของระบบราชการของแต่ละคนต่ำสุดขั้นละประมาณ 200 บาท สูงสุดขั้นละ 1,000-2,000 บาท

ที่ผ่านมามีการอนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จความชอบมาแล้ว 2 ครั้ง โดยวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ครม.มีมติเห็นชอบจำนวน 709 นาย โดยให้มีผลในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)

ครั้งแรก คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ครม.มีมติเห็นชอบ จำนวน 1,033 นาย โดยให้มีผลในปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)

"บิ๊กตู่" รับ 2 เด้ง 2.5 แสนบาท

นอกจากการเลื่อนขั้นบำเหน็จตอบแทนให้เป็น "โบนัส" แก่ทหารชั้นผู้น้อยแล้ว ขณะเดียวกัน "นายพลชั้นผู้ใหญ่" ที่ดำรงตำแหน่งใน คสช. ก็ได้เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและค่าตอบแทน ขณะดำรงตำแหน่งตลอด 2 ปี 9 เดือน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ฯ 2557 ประกาศใช้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จนกระทั่งปัจจุบัน

โดยพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 กำหนดเงินเดือนประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้า คสช. ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 50,000 บาทต่อเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใน คสช. อาทิ รองหัวหน้า คสช. สมาชิก คสช.และที่ปรึกษา คสช. ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 74,420 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 45,500 บาทต่อเดือน

นอกจากนั้นประกาศ คสช.ฉบับที่ 93/2557 เรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคสช. กำหนดอัตราตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในคสช.และกำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินเดือนตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมืองท้ายกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งโดยเทียบตำแหน่งดังนี้

1.เลขาธิการหัวหน้า คสช. 1 อัตรา เทียบเท่า เลขาธิการนายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือน 63,200 บาท 2.ที่ปรึกษาประจำหัวหน้า คสช. 2 อัตรา เทียบเท่า ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือน 57,660 บาท

3.รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. 14 อัตรา เทียบเท่ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง อัตราเงินเดือน 56,120 บาท 4.ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. 14 อัตรา เทียบเท่า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือน 47,250 บาท

5.โฆษกประจำ คสช. 1 อัตรา เทียบเท่า โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือน 47,250 บาท 6.รองโฆษกประจำ คสช. 1 อัตรา เทียบเท่า รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือน 44,310 บาท และ 7.ประจำ คสช. 10 อัตรา เทียบเท่า ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือน 25,410 บาท

ควบหลายเก้าอี้กินเงินพิเศษ

ปัจจุบันมีผู้ที่มีตำแหน่งใน คสช.ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 1/2559 และเพิ่มเติม ประกาศ คสช.ฉบับที่ 3/2559 จำนวน 15 ตำแหน่ง ขณะเดียวกันมีการแต่งตั้งที่ปรึกษา คสช.ตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 7/2559 จำนวน 7 คน 8 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่ กินเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 2-3 เด้ง ขึ้นไป เนื่องจากบางคนดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี-รองนายกรัฐมนตรี บางคนดำรงตำแหน่งเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ-กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อีก 1 ตำแหน่ง

สำหรับเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี ได้รับเงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รองนายกรัฐมนตรี ได้รับเงินเดือน 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท รัฐมนตรีว่าการของทุกกระทรวง และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับเงินเดือน 73,240 บาทต่อเดือน เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทต่อเดือน และรัฐมนตรีช่วยว่าการทุกกระทรวง ได้รับเงินเดือน 72,060 บาท เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท

ขณะเดียวกันมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานดำรงตำแหน่งใน คสช. และที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช.ตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 5/2559 รวม 28 ตำแหน่ง และแต่งตั้งโฆษกประจำ คสช. รองโฆษก-คณะ รวมอีก 6 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม

เทียบสมัยยุคคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) หากนับคืน-นับวัน-นับปีที่อยู่ในอำนาจแทบเทียบกันไม่ได้กับยุคปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง 2 ปี 11 เดือน


ที่มา FB

สื่อออนไลน์ Online Media

ooo


ความเห็นจากเวป