วันเสาร์, เมษายน 08, 2560

ความหมายของการเป็นพลเมือง และพลเมืองที่ดีของประชาธิปไตย - โดย ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง และ อ.ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
https://www.youtube.com/watch?v=SZBi_DYHa2E&feature=share

สัปดาห์ที่ 1 หัวข้อที่ 2 การให้นิยาม "การเป็นพลเมือง" ตอนที่ 1


Ram Jotikut

Published on Mar 9, 2017

วิชา "การเป็นพลเมือง" (Citizenship) CMU-MOOC cmu016
สัปดาห์ที่ 1 หัวข้อที่ 2 การให้นิยาม "การเป็นพลเมือง" ตอนที่ 1
โดย ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง และ อ.ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
ผลิตโดย อ.ราม โชติคุต
สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง

ooo

สัปดาห์ที่ 1 หัวข้อที่ 2 การให้นิยาม "การเป็นพลเมือง" ตอนที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=MmrUM03OlkQ

Ram Jotikut

Published on Mar 9, 2017

วิชา "การเป็นพลเมือง" (Citizenship) CMU-MOOC cmu016
สัปดาห์ที่ 1 หัวข้อที่ 2 การให้นิยาม "การเป็นพลเมือง" ตอนที่ 2
โดย ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง และ อ.ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
ผลิตโดย อ.ราม โชติคุต
สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ooo

สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อที่ 2 การเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตอนที่ 1https://www.youtube.com/watch?v=3eql6TIEfbQ

Ram Jotikut

Published on Mar 13, 2017

วิชา "การเป็นพลเมือง" (Citizenship) CMU-MOOC cmu016
สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อที่ 2 การเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตอนที่ 1โดย ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง และ อ.ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
ผลิตโดย อ.ราม โชติคุต
สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ooo

สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อที่ 2 การเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตอนที่ 2https://www.youtube.com/watch?v=A-1CXLer6AM

Ram Jotikut

Published on Mar 13, 2017

วิชา "การเป็นพลเมือง" (Citizenship) CMU-MOOC cmu016
สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อที่ 2 การเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตอนที่ 2 โดย ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง และ อ.ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร

ผลิตโดย อ.ราม โชติคุต
สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...

แนะนำให้อ่านผลงาน อ.ธเนศวร์ เพิ่มเติม
พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง (2549) และ พลเมืองเข้มแข็ง (2551)