วันเสาร์, เมษายน 01, 2560

ปธ.ชมรมสื่อส่งเสริมพุทธฯ ยื่น ผอ.สำนักเลขามหาเถรสมาคม สอบ ผอ.สำนักพุทธฯ ปม สนทนากิจการคณะสงฆ์กับพุทธอิสระ-อ้างอิง พรบ.สงฆ์เสนอพระสังฆราชลงนามไม่ถูกต้อง

ปธ.ชมรมสื่อส่งเสริมพุทธฯ ยื่น ผอ.สำนักเลขามหาเถรสมาคม สอบ ผอ.สำนักพุทธฯ ปม สนทนากิจการคณะสงฆ์กับพุทธอิสระ-อ้างอิง พรบ.สงฆ์เสนอพระสังฆราชลงนามไม่ถูกต้อง


Mar 31, 2017
ที่มา คมข่าว


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้ยื่นหนังสื่อพร้อมแผ่นซีดีบันทึกคลิปวีดีโอการสนทนาระหว่าง พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และพระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พุทธะอิสระ ถึง นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ในกรณีสนทนาหารือส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่มิใช่ราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระวัดอ้อน้อย (พุทธอิสระ) อันเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และหนังสือที่เสนอต่อสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ลงพระนามฉบับแรกอ้างอิงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่ถูกต้อง ณ ที่ทำการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พุทธมณฑล


ooo

ไม่ไว้ใจ ผอ.สนพ ตัวแทนพุทธ.ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาร้อง ออมสิน รมต.ประจำ สนง นายกhttps://www.youtube.com/watch?v=vTusWwNYQJQ

Phra Sitthisak Sirinuntho

Published on Mar 27, 2017

#ไม่ไว้ใจ ผอ.สนพ ตัวแทนพุทธ.ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาร้อง ออมสิน รมต.ประจำ สนง นายก...

ประพฤติหน้าที่โดยมิชอบ ขาดความเข้าใจเรื่องพระศาสนาเพราะขาดองค์ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา เพราะ ผอ.มิใช่ศิษย์วัดและมิได้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามอำนาจหน้าที่ที่พึงมีปฏิบัติ ทั้ง 7 ประการ 1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยะฐานะผู้สำเร็จวิชาทางพระพุทธศาสนา รวมั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 3. ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 4. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 5. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง 6. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมายในระดับจังหวัด

แต่กลับปฏิบัติหน้าทีทำขัดต่อหน้าที่ของตัวเองด้วยการลิดรอน ข่มเหง ละเมิด สิทธิ ทางพระพุทธศาสนาโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ที่มีและอำนาจรัฐมิได้สนองงาม มส. แต่มีหน้าที่สนองงานรับใช้มหาเถรสมาคมดังที่ควรจะพึงปฏิบัติ

แต่กลับกระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการ สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลนอกที่ไม่ใช่ มส.และใช้อำนาจหน้าที่ที่มี ให้มีการแต่งตั้งพระนอกวัดมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ซึ่งขัดต่ออำนาจหน้าที่ของตนเองซึ่งต้องมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและสนองงานรับใช้มหาเถรสมาคม

แต่กลับออกคำสั่งขอแกมบังคับให้เป็นมติ มส.บังคับให้เจ้าคณะผู้ปกครองแต่งตั้งพระนอกวัดมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ซึ่งเป็นการใช้อำนาจข้ามเขต เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยอาศัยอำนาจ ที่มี

สรุปว่า

ผอ สนพ ทั้งละเมิดและละเว้นหน้าที่ของตนเองโดยแท้
และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีของวัดพระธรรมกาย เพรา ย้ายข้ามห้วยมาจาก DSI เคยทำคดีของวัดธรรมกายกับสมเด็จช่วงวัดปากน้ำมาก่อน ซึ้งถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกัน จึงไม่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้สืบไปด้วยประการทั้งปวง เสนอเพื่อพิจารณา...

พระอาจารย์สิทธิ์ศักดิ์ สิรินันโท
...อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช)
...ที่ปรึกษาสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
...ที่ปรึกษาชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนา

==========================================

#ที่พิเศษ 01/2560 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมระพุทธศาสนา 58 / 3 ถนนพระยาสุเรนทร์ ซอย 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510พ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสนห์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. คลิปการสนทนาข้อราชการระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานฯ กับพุทธอิสระ

2. ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดที่ได้รับจาก องค์กรปกครองท้องถิ่น (ครั้ง 1/2560)

กราบเรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) 

สืบเนื่องการปฏิบัติหน้าที่ส่วนงานราชการของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสนห์) มีข้อสงสัยว่าบกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และขาดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่อย่างไร ซึ่งราชการระดับสูงข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธศาสนาฯ ปัจจุบันนี้

ประเด็นข้อบกพร่องในอำนาจหน้าที่ในส่วนราชการคือ 

(1) สนทนาหารือส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่มิใช่ราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระ วัดอ้อน้อย (พุทธอิสระ) อันเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

(2) หนังสือที่เสนอต่อสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ลงพระนามฉบับแรกอ้างอิง พ.ร.บ.สงฆ์ไม่ถูกต้อง 

ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่เรียกว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งในส่วนราชการ ในฐานะเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข 2505) ซึ่งต้องมีหน้าที่หลักในการสนองงาน มหาเถรสมาคมและกิจการของคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้การบริหารสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนปัจจุบัน นับได้ว่ามีข้อบกพร่อง ขาดคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และ วินัยราชการ อันเป็นการบกพร่องในหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ จึงนับเป็นความกังวลใจของคณะสงฆ์ หมู่ชาวพุทธศาสนิกชน ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 

ทั้งนี้ หากไม่มีตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดังกล่าวแล้ว อาจก่อให้ก่อเกิดความเสียหายต่อมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด อันมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาโดยรวม โดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนงานราชการสำคัญยิ่งที่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกำกับดูแล 

ดังนั้น ในนามพุทธบริษัท องค์กรทางพระพุทธศาสนา จึงขอกราบเรียนมายัง ฯพณฯ ท่าน โปรดได้ดำเนินการตรวจสอบสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน ในการบริหารงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์โดยรวม จักกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ) ประธานชมรมสื่อมวลชน..