วันจันทร์, สิงหาคม 28, 2560

ตั้งสติ... Flashback... ความขัดแย้งของฝ่ายนิยมกษัตริย์กับฝ่ายเสรีประชาธิปไตย และทางออก - ธงชัย วินิจจะกูล
https://www.youtube.com/watch?v=CgLnVgGA0ts&feature=youtu.be

ธงชัย วินิจจะกูล : ความขัดแย้งของฝ่ายนิยมกษัตริย์กับฝ่ายเสรีประชาธิปไตย และทางออก

Published on Jul 27, 2014

ในปัจจุบันประเทศที่ยังคงมีสถาบันกษัตริย์ มีจำนวนเพียง 27 ประเทศ (ร้อยละ 13 จาก 193 ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ) และมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอยู่เสมอ ประเทศที่สถาบันกษัตริย์ที่ยังธำรงอยู่ได้จะพัฒนาตนเองให้อยู่ฝ่ายเดียวกับประชาธิปไตย (Democratized) และธำรงรักษารัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่สำคัญตามหลักความมั่นคงแห่งนิติรัฐ