วันอาทิตย์, สิงหาคม 20, 2560

ร่วมกันลงชื่อ พลักดันการอนุรักษ์รักษาอาคารตึกเก่า บำรุงสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นมรดกที่ไม่สามารถทดแทนได้ เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานของเรา - Change.Org

Petitioning นายกเทศมนตรี เทศบาลนครลำปาง and 4 others

ขอให้เทศบาลนครลำปาง ตราเทศบัญญัติรักษาอาคารตึกเก่า และควบคุมแบบการก่อสร้างสำหรับอาคารใหม่


การรักษาไว้ และการบำรุงสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นมรดกที่ไม่สามารถทดแทนได้นั้นเป็นหน้าที่ของคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานของเราคนรุ่นต่อไป เพื่อที่เขาจะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต จับต้องได้ โดยไม่ใช่แค่อ่านเจอในหน้าหนังสือภายในพิพิธภัณฑ์หรือหอจดหมายเหตุ

ในเขตเมืองนครลำปางมีอาคารเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า สวยงาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นอาคารดั่งเดิมที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดการปล่อยปละละเลย ให้เสื่อมโทรม และพังทลายไปตามกาลเวลาเกิดขึ้นด้วยหลายเหตุ มิหนำซ้ำ อาคารที่สวยงามหลายๆแห่งยังมีการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่ที่ไม่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์เฉพาะของเมืองลำปาง นครลำปางนั้น เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองอย่างสูงในอดีต อาคารเก่าแก่เป็นจำนวนมากถูกรื้อถอนอย่างไร้เยื่อใย โดยไม่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานต่างๆทั้งระดับประเทศ ในจังหวัด และ นครลำปาง อย่างเมืองอื่นๆที่มีเอกลักษณ์ และมีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี เช่น ระนอง และ ภูเก็ต รวมทั้งเขตเมืองในมหานครต่างๆทั่วโลก

เราจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้งเรียกร้องให้เทศบาลนครลำปางได้ตราเทศบัญญัติเพื่อควบคุม อนุรักษ์ และระบุ รูปแบบ อาคาร กำหนดเขต จัดสรรผังเมือง และสร้างแนวทางเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ในเขตเมือง ให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ของเมืองเก่าแก่ และมีอารยธรรม และรักษาเมืองลำปางที่มีสภาพแวดล้อมที่สงบน่าอยู่ สวยงามอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่ลูกหลานของเราต่อไป

ถึงเวลาแล้วที่เราคนรุ่นปัจจุบันต้องแสดงเจตนารมณ์ให้หน่วยงานที่สามารถพลักดันการอนุรักษ์ให้เป็นรูปธรรมรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถทดแทนได้เหล่านี้ ร่วมกันลงชื่อเพื่อ"รักษา จิตรวิญญาณ ของนครลำปาง" ด้วยกัน. 

This petition will be delivered to:
นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครลำปาง
กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง
...


ร่วมลงนามได้ที่ลิงค์นี้