วันอังคาร, สิงหาคม 22, 2560

กลับตาลปัตร... องค์กรภาคประชาสังคมพม่าออกแถลงก่รณ์คัดค้านการดำเนินคดีนักวิชาการไทยภาพจาก Pinkaew Laungaramsri


แถลงการณ์ 306 องค์กรภาคประชาสังคมพม่า

กรณี นักวิชาการไทยได้รับหมายเรียกจากตำรวจ จากบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ “งานประชุมนานาชาติไทยศึกษา” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

งานประชุมนานาชาติไทยศึกษา ซึ่งเป็นเวทีประชุมระหว่างประเทศของนักวิชาการที่มีการจัดขึ้นทุก 3 ปี โดยมีเจ้าภาพเป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติทั่วโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ในปี ค.ศ. 2560 และมีผู้เข้าร่วม 1,224 คน 

เราได้ทราบข่าวร้ายว่าศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ และคณะอีกสี่คน ได้รับหมายเรียกจากเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเกี่ยวกับบทบาทในการจัดการประชุมครั้งนี้ 

เราเห็นว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการกดขี่ทางวิชาการ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและบรรทัดฐานทางประชาธิปไตย รวมทั้งเสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการชุมนุม และเสรีภาพในการแสดงออก เราขอประณามการกระทำครั้งนี้อย่างจริงจัง 

เราเห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนของนักวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมของไทย ได้อภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ความขัดแย้งข้ามพรมแดน และแสวงหาทางออกจากมุมมองของวิชาการ 

เราขอกระตุ้นให้มีการยกเลิกหมายเรียกที่มีต่อผู้จัดการประชุมครั้งนี้ คือ ดร. ชยันต์ นางสาวภัควดี วีระภาสพงษ์ นายชัยพงษ์ สำเนียง นายนายธีรพล บัวงาม และนายนลธวัช มะชัย โดยทันที เพื่อปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ลงนาม เรายังขอเรียกร้องอย่างจริงจังให้ยุติการข่มขู่เสรีภาพทางวิชาการ

ติดต่อ
Phyu Phyu Thi
+959420015990
Thant Zin
+959422190691

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดร. ชยันต์กับสังคมพม่า
ดร. ชยันต์ มีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏในระหว่างประเทศจากงานวิชาการอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกลุ่มชายขอบในประเทศพม่าและประเทศไทยเป็นเวลากว่า 40 ปี ท่านได้ร่วมงานจนประสบความสำเร็จกับผู้ชำนาญการระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งกิจการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง การพัฒนาด้านความเป็นอยู่ ที่ดิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาป่าไม้

ที่มา FB

Ae Areewan

...

...

ปชช.-นักวิชาการ-นักศึกษา-นักกิจกรรม-เอ็นจีโอ แห่ให้กำลังใจกลุ่มโดนหมายเรียกกรณีทำกิจกรรมงานไทยศึกษา

(ประชาธรรม)