วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2560

คลิปงานเสวนา วันผู้สูญหายสากล : นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกับความยุติธรรมที่หายไป ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
https://www.facebook.com/CrCF.Thailand/videos/1446206042093344/


วันผู้สูญหายสากล : นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกับความยุติธรรมที่หายไป
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ อาคารอนุสรณ์ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียนกรุงเทพมหานคร
………………………………………………………………………..
กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ ​ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ ​กล่าวเปิดงาน
• คุณ Cynthia Veliko ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ ​ปัญหาและความท้าทายในการสืบสวนสอบสวน: คนหายหรือบังคับสูญหาย
• คุณอรนุช ผลภิญโญ ตัวแทนจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
• คุณคิงสลีย์ แอ๊บบอต ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศอาวุโส คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
• พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
• นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ นางณัฐาศิริ เบิร์กแมน
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕​แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้ร่วมงาน
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐​รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐ – ๑๕.๔๕​การอภิปรายหัวข้อ “คนหายมีทุกที่กับข้อจำกัดของการฟ้องคดีโดยไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน”
• ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม
• คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและตัวแทนครอบครัวผู้สูญหาย
• คุณพิณนภา พฤกษาพรรณ ตัวแทนครอบครัวผู้สูญหาย
• คุณสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ผู้ดำเนินรายการ นางณัฐาศิริ เบิร์กแมน

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐​แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้ร่วมงาน