วันอังคาร, สิงหาคม 22, 2560

สำหรับผู้ที่จะไปเป็นสักขีพยานกระบวนการยุติธรรม คดีจำนำข้าวยิ่งลักษณ์... ในวันที่ #25สค จะมีการประกาศเขตอำนาจศาลอย่างชัดเจน

ที่มา FB

Bow Nuttaa Mahattana


ทางตำรวจฝากประชาสัมพันธ์มานะคะ โบว์ขอแถมการวิเคราะห์ด้วย

ในวันที่ #25สค จะมีการประกาศเขตอำนาจศาลอย่างชัดเจน จะมีรั้วกั้นประกาศเขตดังกล่าว และมีการจัดพื้นที่ไว้รองรับมวลชนตามภาพ ซึ่งดูแล้วอยู่ไกลจากตัวอาคารศาลฎีกาพอสมควร

คิดว่านัยยะของการประกาศเขตฯที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการตั้งข้อหาละเมิดอำนาจศาลต่อประชาชนที่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณดังกล่าว ความตั้งใจของทางเจ้าหน้าที่คือกันมวลชนให้อยู่ไกลตัวอาคารมากที่สุด อะไรคือเหตุผลก็สุดจะคาดเดา

อย่างไรก็ดี พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราชการและประชาชนมีสิทธิจะใช้พื้นที่ร่วมกันตราบที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น และกฎหมายละเมิดอำนาจศาลนั้นมีเจตนารมณ์เพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยในห้องพิจารณา เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีและพิพากษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น การกระทำใดๆที่ไม่ขัดกับเจตนารมณ์นี้จึงไม่อาจถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลได้ อีกทั้งในวันที่ 25 ก็เป็นวันอ่านคำพิพากษา ไม่น่าจะมีอะไรไปเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความไม่สะดวกในการอ่านคำพิพากษาในห้องพิจารณาคดีได้ เท่าที่ผ่านมามวลชนก็สงบเรียบร้อยให้กำลังใจกันตามสิทธิเสรีภาพที่พึงมี ถ้าจะให้แนะนำ อยากให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนแผน และอำนวยความสะดวกประชาชนตามสิทธิที่พึงมีอย่างจริงใจ

นอกจากนี้ โบว์ได้ทราบข่าวจากอีกทางหนึ่งว่าอาจมีการส่งคนมาสร้างสถานการณ์พูดจายั่วยุให้มวลชนเกิดอารมณ์จนปะทะกันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมสถานการณ์ได้ ข่าวนี้ขอไม่ยืนยัน แต่เราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือไม่ การดำรงสติและสมาธิอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่ผู้รักประชาธิปไตยพึงกระทำ การยืนหยัดในภาวะที่ถูกรังแกและเสียเปรียบทุกทางต้องใช้สมาธิสูง หากไม่พร้อมควรกันตัวเองออกมาเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

ส่วนตัวโบว์เองจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นสักขีพยานกระบวนการยุติธรรม เครื่องมือสำคัญที่จะผดุงความปกติในสังคม อีกครั้ง.

#เราคือสักขีพยาน
#StandforTheRuleofLaw

...

ไปให้กำลังใจ"ยิ่งลักษณ์ " กันได้นะ

มาตรา 38 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง
หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

มาตรา ๓๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆการตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทำด้วยประการใด ๆ
เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ


Kantapon Anuwan

...

...

...