วันอาทิตย์, ธันวาคม 27, 2558

[คลิป] เสวนา: ระบอบการกำกับดูแลโลกไซเบอร์ไทย นับแต่รัฐประหาร 22 พ.ค. 57
ที่มา ประชาไท
Wed, 2015-12-23

23 ธ.ค. 2558 - คลิปจากงานเสวนา "ระบอบการกำกับดูแลโลกไซเบอร์ไทย นับแต่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" จัดโดย มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรประกอบด้วย ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอินเทอร์เน็ต และอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต

เสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาการกำกับอินเทอร์เน็ตในช่วงรัฐบาลทหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต "แก้ไขผลพวงรัฐประหาร" หลังจากประเทศไทยมีการเลือกตั้งและได้รัฐบาลพลเรือน เพื่อให้กฎหมายและนโยบายอินเทอร์เน็ตของไทยในอนาคต สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากล และเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมบนอินเทอร์เน็ตต่อไป

1. การอภิปรายโดยทศพล ทรรศนกุลพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.1 "อินเทอร์เน็ตควรจะเป็นพื้นที่ ที่คนรู้สึกสบายใจที่เข้าไปใช้ ไม่ใช่พอใจใช้ ต้องเตรียมพร้อมจะไปรบ แล้วจะถูกฟ้อง ซึ่งผมมองว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ไปเปลี่ยนหลักกฎหมายพยาน มันกระทบกับเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" - ทศพล ทรรศกุลพันธุ์

2. การอภิปรายโดยสาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอินเทอร์เน็ต

4. อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต