วันพุธ, พฤศจิกายน 25, 2558

เปิดหมด 'เอกสาร-มติ ครม.' รบ.ประยุทธ์ เกี่ยวข้องอุทยานราชภักดิ์แค่ไหน?
"..ทั้งหมดนี่ คือ เอกสาร และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอุทยานราชภักดิ์ ที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งในส่วน ครม. และตัวนายกรัฐมนตรี มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ไม่ใช่การดำเนินงานของกองทัพบกเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น.."

ที่มา สำนักอืศรา
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558

การดำเนินงานโครงการอุทยานราชภักดิ์ เป็นเรื่องของกองทัพบก ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล?

นับตั้งแต่การดำเนินงานโครงการอุทยานราชภักดิ์ถูกตรวจสอบความผิดปกติเกิดขึ้น จนถึงปัจจุบัน ดูเหมือนว่า คำถามสำคัญประโยคนี้ จะยังเป็นคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการจากคนในรัฐบาล

เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอุทยานราชภักดิ์ ที่รวบรวมได้จากฐานข้อมูลเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) มานำเสนอ ดังนี้

เอกสารชิ้นที่ 1

เป็นหนังสือลงวันที่ 31 มี.ค.2558 ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อแจ้งให้รับทราบถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2558 รับทราบตามที่ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก รายงานว่ากระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก มีแนวคิดจะจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามขึ้นในพื้นที่ของกองทัพบก บริเวณฝั่งตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดูเอกสารประกอบ)

เอกสารชิ้นที่ 2

เป็นหนังสือที่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แจ้งรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม. และมีมติรับทราบเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2558

โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2558 ระบุว่า "คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ณ บริเวณพื้นที่ของกองทัพบก ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างและพระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” โดยจะใช้พื้นที่รวมประมาณ 222 ไร่ มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 3 ส่วน คือ (1) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จำนวน 7 พระองค์ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ (2) ลานอเนกประสงค์ เนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ สำหรับใช้กระทำพิธีที่สำคัญ และ (3) อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ บริเวณด้านล่างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการจัดสร้างจะเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการจัดสร้าง ทั้งนี้ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แจ้งว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์" (ดูเอกสารประกอบ)
เอกสารชิ้นที่ 3

เป็นหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ของชาติไทย และพระบรมราชานุสรณ์ สัตตบูรพกษัตริยาธิราช อุทยานราชภักดิ์ ในรูปแบบการจัดทำหนังสือเล่ม รวมงานทั้งสองส่วนจำนวน 11,000 เล่ม ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2558 ระบุว่า

คณะรัฐมนตรีมีมติ

1. รับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ของชาติไทย และการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของบูรพกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัย สรุปได้ ดังนี้

1.1. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 10,000 เล่ม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนมอบคณะองคมนตรี รวมทั้งได้เผยแพร่แจกจ่ายไปยังหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สำหรับฉบับภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างการแปลและจัดพิมพ์ นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดการสัมมนาเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในเดือนตุลาคม 2558 เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ ได้เตรียมการถ่ายทอดสดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

1.2 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือพระบรมราชานุสรณ์ สัตตบูรพกษัตริยาธิราช อุทยานราชภักดิ์ จำนวน 1,000 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐาน ณ อุทยานราชภักดิ์ ตลอดจนความเป็นมาของอุทยานดังกล่าวอันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งใหม่ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันกษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนมอบคณะองคมนตรี รวมทั้งได้เผยแพร่แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ในส่วนของหนังสือประวัติศาสตร์ของไทย ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นฉบับย่อในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีเนื้อหาที่กระชับ มีรูปลักษณ์ที่น่าอ่านและสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้เข้าใจถึงความเป็นมาของชาติ เกิดความภาคภูมิใจในเอกราชของไทย และร่วมใจกันอนุรักษ์ สานต่อเจตนารมณ์ในความรักและหวงแหนชาติ รวมทั้งนำไปเผยแพร่ให้แก่ชาวต่างชาติได้รับรู้ต่อไป (ดูเอกสารประกอบ)

เอกสารชิ้นที่ 4

เป็นหนังสือที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อแจ้งให้รับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการบริหารจัดการอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หนังสือระบุว่า ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2558 รับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2558 ว่า ให้กองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดให้มีคณะทำงานดูแลการบริหารจัดการอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความชัดเจน เนื่องจากมีงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งได้รับจากเงินบริจาคของภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ส่วนวิธีดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นมูลนิธิหรือกลไกในรูปแบบใด

ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประสิทธิภาพ และให้เกิดความต่อเนื่อง โดยอาจแบ่งกรอบเวลาการดำเนินการเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความชัดเจนได้ (ดูเอกสารประกอบ)
ทั้งหมดนี่ คือ เอกสาร และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอุทยานราชภักดิ์ ที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งในส่วน ครม. และตัวนายกรัฐมนตรี มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ไม่ใช่การดำเนินงานของกองทัพบกเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น

ส่วนคำถามต่อมาว่า ในท้ายที่สุดแล้ว ถ้าโครงการนี้เกิดปัญหาขึ้นจริง รัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไร?

โดยเฉพาะการปล่อยปละละเลยให้คนบางกลุ่ม เข้ามาทำเรื่องมิบังควรเกิดขึ้น

เมื่อถึงตอนนั้น โปรดรอฟังคำตอบชัดๆ จาก นายกรัฐมนตรี ชายชาติทหาร ที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กันอีกครั้ง!
(อ่านประกอบ : บทบาท 'ประยุทธ์' กับ 'อุทยานราชภักดิ์' และวิกฤตศรัทธา?)

อ่านประกอบ :
"เราไม่ได้ทำผิด-ทำไมต้องหนี" ลูกชายโรงหล่อแห่ง 3 แจงปมพันคดีอุทยานราชภักดิ์
เจอหักค่านายหน้า 12 ล.!เปิดตัว'โผนปฏิมากรรมฯ' โรงหล่อแห่ง2 อุทยานราชภักดิ์

ผบ.ทบ.ลั่นสร้าง‘อุทยานราชภักดิ์’ไม่มีทุจริต! ปมหักหัวคิวให้ถาม ‘อุดมเดช’

ป.ป.ช.ยังไม่พบ จนท.รัฐทุจริตปมสร้างอุทยานราชภักดิ์-ขอข้อมูล ทบ.เพิ่ม

เจอหักค่านายหน้า 12 ล.!เปิดตัว'โผนปฏิมากรรมฯ' โรงหล่อแห่ง2 อุทยานราชภักดิ์

แกะรอย 'อุ๊ กรุงสยาม' เซียนพระคดีอุทยานราชภักดิ์ ถูกทหารเชิญตัวให้ปากคำจริงหรือ?

เปิดตัว'โรงหล่อประติมาไฟน์' ถูกชักหัวคิว 10 % พันคดีอุทยานราชภักดิ์

รอผล ทบ.ก่อน! ป.ป.ช.ยังไม่ลุยสอบปม‘อุทยานราชภักดิ์’

ทรัพย์สิน 22 ล.‘พล.อ.สุรเชษฐ์’ก่อนนั่งรอง ปธ.มูลนิธิราชภักดิ์

เผยโฉมที่ตั้ง'มูลนิธิราชภักดิ์'ทหารเวรอ้างบ้าน'อุดมเดช'

ศรัทธาแห่ง “อุทยานราชภักดิ์” ทำลายไม่ได้! ถ้าการใช้จ่ายเงินโปร่งใส

ใครเป็นใคร 6 กรรมการ 'มูลนิธิราชภักดิ์'

แพร่ประกาศตั้ง"มูลนิธิราชภักดิ์” ประเดิมทุนเริ่มแรก 2แสน 'อุดมเดช' นั่งปธ.

1,288 รายชื่อบริจาคสร้าง'อุทยานราชภักดิ์' กลุ่มทรูมากสุด5ล.-'หมอหยอง' 1 แสน

ตามไปดู! 'อุทยานราชภักดิ์' ในวันที่ 'คนบางกลุ่ม' ทำเรื่องมิบังควร!