วันอาทิตย์, มิถุนายน 29, 2557

Roadmap by NCPO/Prayuth

แผนที่เดินทาง หลังการยึดอำนาจ ของ คสช/ประยุทธ
ทุกอย่างจบภายใน 2558/2015 หนึ่งปีกับ 6 เดือนจากนี้ไป

ประเทศชาติ และประชาชนไทย จะได้
1. ธรรมนูญ (ชั่วคราว) ตอนนี้ ร่างเสร็จแล้ว
2. รัฐบาล ครม (ชั่วคราว) กำลังฟอร์ม
3. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กำลังฟอร์ม)
4. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (กำลังฟอร์ม)
5. รัฐธรรมนูญ (ฉบับถาวร จะมาจาก 3 และ 4)
6. เลือกตั้งทั่วไป (2. เป็นผู้ดูแลจัดการ)

กล่าวโดยสรุป แผนที่เดินทาง หลังการยึดอำนาจ ครั้งนี้
น่าจะ โมเดล เดียวกับของ
คณะปฏิวัติ/สฤษดิ์/ถนอม
(สมัย 2501-2511/12 กับ 2514-2516) ครับ

หมายเหตุ
ก.
"เวลา และ ปวศ จะบอกเราว่า
แผนที่เดินทาง หลังยึดอำนาจครั้งนี้
จะบังเกิดเป็นจริง หรือไม่ อย่างไร"

ข.
"มนุษย์ สร้าง ปวศ แต่ ปวศ ก็หาได้เกิด
ดังใจที่มนุษย์ปรารถนาไม่"

ค.
สฤษดิ์ เริ่ม "แผนที่เดินทาง" ของเขา
ปี 2502 เมื่อยึดอำนาจได้ อายุ 51 ปี เขามรณะเมื่ออายุ 55 ปี

ส่วน ถนอม เร่ิม "แผนที่เดินทาง" ของเขา
ปี 2514 เมื่ออายุ 60 ปี แต่เขาก็ต้องเดินทางไกลไปบอสตัน
หลังวันมหาปิติ 14 ตุลา 2516

cK@History101

http://www.bangkokpost.com/news/politics/417764/ncpo-unveils-next-step-to-poll