วันพุธ, มีนาคม 01, 2560

พระพุทธเจ้าแถวบ้านกู โหดสัสไหมล่ะมึง {ทั่นกำลังทำบำเพ็ญบารมีอยู่}https://www.facebook.com/700210400121267/videos/850170645125241/

.....

บารมี 10 ประการ เพื่อความเป็น พุทธะ

บารมี 10 มีดังนี้

1.ทาน การให้ทาน
2.สีล การเป็นผู้มีศีล
3.เนกขัมมะ การเป็นผู้ออกบวชเพื่อพรหมจรรย์
4.ปัญญา การสั่งสมปัญญา
5.วิริยะ ความพากเพียร
6.ขันติ ความอดทน
7.สัจจะ ความจริงใจ
8.อธิษฐาน การอธิษฐาน
9.เมตตา การแผ่เมตตา
10.อุเบกขา ความวางเฉย

.....

ว่าที่สาวก เอก โท... (aka ซ้าย ขวา etc.)