วันจันทร์, มีนาคม 27, 2560

เก็บประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ คดีวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแส จากเพจ พลเมืองต่อต้าน Single Gateway เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรม
#RIPชัยภูมิ ประเด็นเพิ่มเติม !

1.คดีวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแส อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน ในการพิจารณาคดี ทหารที่กระทำการวิสามัญฆาตกรรม

2. พนักงานอัยการเป็น หัวใจหลักในการประกันความยุติธรรมในคดีวิสามัญฆาตกรรม

3. ผู้มีอำนาจสั่งพิจารณาคดีวิสามัญฆาตกรรม คือ อัยการสูงสุด เท่านั้น

#OpSingleGateway
#OpStopArticle44

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1.คดีวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแส อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน ในการพิจารณาคดี ทหารที่กระทำการวิสามัญฆาตกรรม

การตรวจพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานและการปฏิบัติหน้าที่จะพิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง และข้อเท็จจริงในสำนวนคดี เช่น

เจ้าหน้าที่ทหาร

“ผู้ต้องหาเป็นทหารประจ าการกองร้อย...อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีอ านาจหน้าที่ตรวจค้นจับกุมผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเขตพื้นที่ซึ่งยังคงใช้กฎอัยการศึก ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ร่วมกับพวกไปลาดตระเวน เพื่อตรวจค้นจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดและของผิดกฎหมายบริเวณชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือได้ว่าผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติราชการตามหน้าที่ แม้ผู้ต้องหาเป็นทหารประจ าการซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร แต่คดีนี้เกี่ยวพันกับคดีที่ผู้ตายกระทำผิดลักลอบขนยาเสพติดและพยายามฆ่า

ผู้ต้องหาที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร มาตรา ๑๔ ” (สำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรม เลขรับที่ วิ.๘/๒๕๕๓,วิ๑๖/๒๕๕๐,วิ.๗๔/๒๕๕๐)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2. พนักงานอัยการเป็น หัวใจหลักในการประกันความยุติธรรมในคดี

พนักงานอัยการต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีวิสามัญฆาตกรรมจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีวิสามัญฆาตกรรมตลอดมา

โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลายครั้งให้พนักงานอัยการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการดำเนินคดีวิสามัญฆาตกรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกฝ่ายในแต่ละคดี

ตั้งแต่การเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ การร่วมทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ การไต่สวนการตายในชั้นศาล ตลอดจนการเข้าร่วมทำสำนวนสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมและสำนวนสอบสวนคดีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีวิสามัญฆาตกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินคดีสามัญฆาตกรรม

โดยได้มีการออกกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินคดีวิสามัญฆาตกรรมเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม

ฉะนั้นพนักงานอัยการทั้งหลายและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีวิสามัญฆาตกรรม จึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมดำเนินคดีวิสามัญฆาตกรรมและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายกำหนดไว้โดยเคร่งครัดทุกขั้นตอน

ตั้งแต่การเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ การร่วมทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ การไต่สวนการตายและการเข้าร่วมทำสำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรมและสำนวนสอบสวนคดีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลทุกฝ่ายในคดีวิสามัญฆาตกรรม

>>>>>>>>>>>>>>>>>

3. 3. ผู้มีอำนาจสั่งพิจารณาคดีวิสามัญฆาตกรรม คือ อัยการสูงสุด เท่านั้น

กฎหมายให้ความสำคัญกับคดีวิสามัญฆาตกรรม
:
อัยการสูงสุดเท่านั้นมีอ านาจพิจารณาสั่งคดี

จะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้ความสำคัญกับกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

โดยการให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ (ป.วิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม) ให้พนักงานอัยการเข้าร่วมทำสำนวนชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน (ป.วิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่)

ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อไต่สวนการตาย (ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคห้า) และให้พนักงานอัยการเข้าร่วมทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาร่วมกับพนักงานสอบสวน (ป.วิอาญา มาตรา ๑๕๕/๑)

และเมื่อการสอบสวนเสร็จ ได้ความว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีฆาตกรรมซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตายหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งเรียกว่า “คดีวิสามัญฆาตกรรม”

กฎหมายก็ให้ความสำคัญกับคดีประเภทนี้ โดยบัญญัติให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเท่านั้นมีอำนาจออกคำสั่งฟ้อง หรือไม่ฟ้อง (ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคท้าย) (6)

แตกต่างไปจากคดีอาญาทั่วไปที่อำนาจพิจารณาสั่งคดีเป็นของพนักงานอัยการแห่งท้องที่นั้นๆ

.....#RIPชัยภูมิ ข่าวด่วน! อนุฯ กสทช. มีมติ ‘พักใช้ใบอนุญาต’ Voice TV ทั้งช่อง 3 วัน เนื่องจาก กรณี ชัยภูมิ ป่าแส

สั่งปิดปากสื่อ มีคำร้องถึง กสทช. จาก คณะกรรมการติดตามสื่อของ ควาย สม ชื่อ.....

นี่ไง เสรีภาพ 99.99%

#OpSingleGateway

#OpStopArticle44

>>>>>>>>>>>>>>>>

Bow Nuttaa Mahattana

1 ชม. ·

นักข่าวลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านจากเหตุการณ์วิสามัญเด็กชายชาวลาหู่ ในชั่วครู่หลังการรายงาน ลิ้งค์ข่าวก็หายไปจากเว็บ ไม่กี่วันต่อมาสำนักข่าวถูกลงโทษงดออกอากาศ

คนที่เสียประโยชน์ไม่ใช่เจ้าของช่องหรอกค่ะ

#เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน

>>>>>>>>>>>>>>>

มีรายงานว่า พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสท. เปิดเผยว่า อนุกรรมการผังรายการ กสทช. มีมติ “พักใช้ใบอนุญาต” วอยซ์ทีวีทั้งช่อง 3 วัน โดยระบุว่าเกิดจากการปล่อยให้มีรายงานวิพากษ์วิจารณ์ โดยดำเนินรายการในลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ จากคณะกรรมการติดตามสื่อของ คสช.ได้ดำเนินการร้องเรียน โดย กสทช.ได้ดำเนินการตักเตือนทางช่องแล้วหลายครั้ง เป็นการทำผิดซ้ำซาก ทางช่องแก้ปัญหาเพียงแค่การย้ายพิธีกรที่มีแนวคิดสร้างความเข้าใจผิดไปจัดรายการอื่น

โดย พล.ท.พีระพงษ์ระบุว่า ยกตัวอย่างกรณีที่ผิด เช่น กรณีการวิสามัญนักกิจกรรมลาหู่ที่มีการนำเสนอด้านเดียว และมีลักษณะวิจารณ์กล่าวหาด้านเดียว ทั้งที่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น มีความผิดถึง 3 รายการ นับรวมความผิดนับสิบครั้ง ยืนยันการนำเสนอข่าวจะต้องนำเสนออย่างสมดุล เป็นกลาง อย่าเอาคนแนวเดียวกันมาคุยกัน เมื่อจะวิจารณ์ก็ควรวิจารณ์อย่างรอบด้าน ยืนยัน กสทช.ดำเนินการอย่างมีอิสระ ดูตามพยานหลักฐาน ไม่ได้ดำเนินการตามใจทหาร ซึ่งคำร้องค่อนข้างละเอียด จากการตรวจสอบพบมีความผิดชัดเจน จะมีการยื่นให้บอร์ดใหญ่ฟันธงบ่ายนี้

อ่านต้นฉบับ : http://www.matichon.co.th/news/509360

.....
#RIPชัยภูมิ ประเด็นเพิ่มเติม

- มีการยอมรับว่า มีการซ้อมชัยภูมิจริง(นาทีที่ 0.30 เป็นต้นไปและในนาทีที่ 4.00 เป็นต้นไป) แต่การดำเนินการ(ยื้อยุด ฉุดกระชาก)ดังกล่าว อาจเป็นเพราะมีการขัดขืน และเป็นไปตามยุทธวิธี

- มีการประกบ เจ้าหน้าที่ กสม. ในการลงพื้นที่ (นาทีที่ 1.00 เป็นต้นไป)
กสม.เป็นองค์กรอิสระ ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทำไมต้องพูดในลักษณะนี้

- มีการยอมรับภาพจากกล้องวงจรปิดจริง (นาทีที่ 2.00 เป็นต้นไป)

แต่ทำไม ไม่เปิดเผย ต่อสาธารณะ มีอะไรในภาพที่ต้องปกปิดไว้

- ภาพวีดีโอยังอยู่ที่เจ้าหน้าที่ทหาร

.....#RIPชัยภูมิ ตกลงส่งมอบภาพจากวีดีโอแล้วหรือยัง !

- ตำรวจแจ้งว่ายังไม่ได้รับมอบภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

- ทหารแจ้งว่า ได้ส่งมอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว

แล้วยังไงกันแน่ ละที่นี้ !

#OpSingleGateway

#OpStopArticle44


>>>>>>>>>>>>>>>

- ตำรวจแจ้งว่ายังไม่ได้ รับหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับภาพกล้องวงจรปิด จุดเกิดเหตุวิสามัญฯ นายชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ จึงไม่สามารถระบุได้ว่า มีหลักฐานชิ้นนี้จริงหรือไม่

27 มีนาคม 2560 เวลา 13:14 น.

http://news.voicetv.co.th/thailand/474717.html

>>>>>>>>>>>>>>>

- ทหารแจ้งว่า ได้ส่งมอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว

พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดทางกองทัพได้ส่งมอบให้กับตำรวจเพื่อใช้เป็นพยานในชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้ เพราะต้องใช้ในการต่อสู้ชั้นศาล อีกทั้งขณะนี้ ตำรวจเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ดังนั้นต้องให้ศาลเป็นผู้อนุญาตว่าจะเผยแพร่ได้หรือไม่

27 มีนาคม 2560 เวลา 14:28 น.

http://news.voicetv.co.th/thailand/474759.html

.....
#RIPเสรีภาพประชาชน

เมื่อสื่อเสนอความจริง มากเกินไป... ก็ต้องถูกปิดไป

นี่คือประเทศไทย

นักข่าวลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านจากเหตุการณ์วิสามัญเด็กชายชาวลาหู่ ในชั่วครู่หลังการรายงาน ลิ้งค์ข่าวก็หายไปจากเว็บ ไม่กี่วันต่อมาสำนักข่าวถูกลงโทษงดออกอากาศ

คนที่เสียประโยชน์ไม่ใช่เจ้าของช่องหรอกค่ะ
#เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน

https://www.youtube.com/watch?v=dj9Dw9RR1xI

.....
#RIPเสรีภาพประชาชน แถลงการณ์ การพักใช้ใบอนุญาตฯ Voice TV

ถูก กสทช.สั่งปิด ทั้งช่อง 7 วัน....จากคำร้องของ คสช.

หมายเหตุ :แต่การออกอากาศ ออนไลน์ เป็นไปตามปกติ

.....#RIPชัยภูมิ #RIPเสรีภาพประชาชน

"เสรีภาพของสื่อมวลชน คื่อ เสรีภาพของประชาชน"

นี่คือหนึ่งใน รายการสำคัญ ที่เป็นที่มาให้ Voice TV ถูกปิดไป 7 วัน
โดยคำสั่ง กสทช.จากคำร้อง ของ คสช....
รายการนี้ มีหลายประเด็นสำคัญ อยากให้ ความจริงนี้ ถูกสื่อออกไปสู่ สาธารณะ.....

#OpSingleGateway
#OpStopArticle44

>>>>>>>>>>>>>>>>

เปิดภาพศพ "ชัยภูมิ ป่าแส" พบรอยบอบช้ำคล้ายถูกทำร้ายก่อนตาย เผยหนึ่งสัปดาห์หลังทหารยิงเด็กลาหู่ รัฐมนตรีกลาโหมถึงแม่ทัพภาคล้วนบอกเด็กค้ายาและมีระเบิดจนต้องยิงทิ้งเท่านั้น สุดประหลาดตำรวจบอกดูคลิปแล้วเด็กผิด แต่ยอมรับทหารไม่ให้คลิป ขณะฝั่งทหารก็ยืนหยัดไม่เปิดเผยคลิป แต่บอกเช็คแล้วทหารทำถูกที่ยิง ฟาก "กรรมการสิทธิ" พบแม่ชัยภูมิในบ้านสภาพซอมซ่อร้องขอความเป็นธรรม ย้ำเด็กมีรายได้เพราะค้าเมล็ดกาแฟ ไม่ใช่เอี่ยวยาบ้าอย่างทหารตำรวจพูดกัน

.....อย่ามาเอาบุญคุณ กับประชาชนเลย ใครๆ เขารู้ทันหมดแล้ว
รักษาชีวิต ไว้ให้ดีเถอะ ถ้ายังอวยทหาร อยู่อย่างนี้
ได้เวลาสลัดตัวเอง จาก รัฐบาล ควาย-สม-ชื่อ แล้ว
มาอยู่เคียงข้างประชาชนดีกว่า
.
#RIPชัยภูมิ
#KamhaengTeam
#OpStopArticle44

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ตร.ขอความเป็นธรรมจนท. ปมวิสามัญ “ชัยภูมิ” ยันพบความเชื่อมโยงยาเสพติด-แต่เผยสำนวนไม่ได้

พนักงานสอบสวนขยายผล พบความเชื่อมโยงว่านายชัยภูมิมีความเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวน

สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายชัยภูมิเสียชีวิตจากการถูกยิงเข้าที่ด้านหลัง ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่ระบุว่านายชัยภูมิพยายามต่อสู้กับทหาร ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรพลิกศพนายชัยภูมิเพื่อนำมาประกอบสำนวน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายชัยภูมิ ว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารได้อย่างไร เนื่องจากนายชัยภูมิไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน โดยอยากให้ความเป็นธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ทำเพื่อความมั่นคงของประเทศ และความสงบสุขของประชาชน

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_29529

.....#RIPชัยภูมิ #RIPเสรีภาพประชาชน

เปิดประเด็นใหม่!

1. บาดแผลที่ขาทั้งสองข้างของชัยภูมิ เกิดจากอะไร ?

2. บาดแผลบริเวณสะโพกด้านหลังที่ต้องเย็บยาว 10 เซ็นติเมตร เกิดจากอะไร ?

3. การชันสูตรพลิกศพของชัยภูมิ เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ?

เรื่องราว ทั้งสามประเด็นนี้ เป็นเรื่องคดีวิสามัญฆาตกรรม ที่สังคม ข้องใจ และคาใจ ว่า ที่ไม่เปิดภาพวีดีโอ จากกล้องวงจรปิด ให้สาธารณะได้เห็น เป็นเพราะมีการซ้อมทรมาน ชัยภูมิ ก่อนมีการวิสามัญหาตกรรม หรือไม่ ?

เพราะมีหลักฐานภาพถ่ายการให้ความร่วมมือด้วยดีของ ชัยภูมิ ในการตรวจค้น รถ ทั้งฝากระโปรง และฝาท้าย ก่อนจะการซ้อมทรมาน(มีพยานบอกเล่ายืนยันว่ามีการซ้อมทรมาน)

ทั้งหมดนี้คือ ประเด็นใหม่ ที่สังคมต้องการรับรู้ ความจริง การเปิดภาพวีดีโอ ในคดีการจับกุม รวมถึงการวิสามัญฆาตกรรม ในคดีอื่นๆ ก็เป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติ ทำไมคดีนี้ จึงไม่เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้