วันเสาร์, มีนาคม 11, 2560

“ใบตองแห้ง”ตอบแซบ 13 ประเด็นคำถามปรองดอง

“ใบตองแห้ง”มตอบแซบ 13 ประเด็นคำถามปรองดอง


ที่มา มติชนออนไลน์
10 มี.ค. 60

กรณี คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว. กลาโหม เป็นประธานได้เชิญพรรคการเมือง และกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการปรองดอง โดยมีประเด็นหารือ

ประกอบด้วย

1. ด้านการเมือง ท่านมีแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยขึ้นอีก ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้

2. ด้านความเหลื่อมล้ำ เช่น การครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร การเข้าถึงแหล่งน้า มักถูกยกมาเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง จะมีการพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างความปรองดองในสังคมไทย

3. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขยายไปสู่ความขัดแย้ง จะมีทางออกหรือวิธีการดำเนินการต่อประเด็นความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม การแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร

4. ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข ท่านมีแนวทางเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ต่อประเด็นความแตกต่างทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุขอย่างไร

5. ด้านการสื่อสารมวลชน ท่านมีแนวทางในการไม่ให้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งได้อย่างไร

6. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านมีแนวทางที่จะทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ความขัดแย้งเรื่องพลังงาน การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาสร้างความขัดแย้งในสังคมได้อย่างไร

7.ด้านการต่างประเทศ ท่านมีแนวคิดที่จะดำเนินการต่อประเด็นปัญหากิจการภายในประเทศมายกระดับให้เป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการดำเนินการของต่างประเทศ เช่น ปัญหาเขตแดน ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาเสรีภาพและประชาธิปไตย ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ ฯลฯ ที่ส่งผลทาให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างไร

8. ด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ท่านมีแนวคิดอย่างไร ที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุนำมาซึ่งความขัดแย้ง ในสังคมไทย

9. ด้านการปฏิรูป ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปอย่างไร เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง

10.ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่าน มีข้อเสนอแนะให้เกิดการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน หรือไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างไร

11.ท่านยังมีความเห็นหรือมุมมองที่สำคัญว่า มีปัญหาอะไร และมีวิธีการแก้ปัญหาส่วนรวมอย่างไร เพื่อให้กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองบรรลุผล

12 . ขอรับทราบแนวความคิดในการแก้ปัญหา / พัฒนา การบริหารราชการแผ่นดินของแต่ละพรรค/กลุ่ม เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ และอำนวยความยุติธรรม

13. ข้อคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิด” จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ใบตองแห้ง” คอลัมนิสต์ชื่อดัง ได้โพสต์เอกสารที่ระบุถึงประเด็นหารือดังกล่าว และข้อความว่า ได้มาจากเพื่อนในเฟซ 13 คำถามปรองดอง ตอบโคตรง่าย

พร้อมกับ เขียนคำถามปรองดอง พร้อมคำตอบดังนี้

1.ด้านการเมืองมีแนวทางอย่างไรแก้ปัญหาสันติวิธี ฯลฯ

ทหารออกไปจากการเมือง แค่นั้นก็สันติแล้ว

2.ด้านความเหลื่อมล้ำ ที่ทำกิน แหล่งน้ำ ฯลฯ

คำถามแหกตา เป็นข้ออ้างอยู่ต่อ คืนอำนาจให้ประชาชนสิ

3.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2 มาตรฐาน

ม.44 เป็นกฎหมาย ยังเหลือมาตรฐานไรอีก

4.สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข

ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล ไม่ซื้อเรือดำน้ำ เดี๋ยวก็แก้ได้เอง

5.ด้านสื่อสารมวลชน

ยึดวิทยุทหาร ยึดทีวีทหาร ห้ามทหารเป็น กสทช.

6.ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระจายอำนาจ รื้อรัฐราชการ

7.ด้านการต่างประเทศ ปัญหาสิทธิมนุษยชน

ออกไปซะต่างประเทศเขาก็ไม่ว่าแล้ว

8.ด้านทุจริตคอรัปชั่น

เลิกยกย่องทหารถูกยึดทรัพย์ สฤษดิ์ ถนอม

9.ด้านการปฏิรูปประเทศ ปรองดอง

เอาผิด 53 เอาผิดละเมิดสิทธิมนุษยชนยุครัฐประหาร

10.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ปฏิรูปกองทัพ ปฏิรูปศาล (ปีเดียวพอ ไม่ต้อง 20 ปี)

11.ข้อคิดเห็น มุมมอง

ชิ่วๆ ไปซะเหอะ ยิ่งอยู่ยิ่งลำบากเดี๋ยวจะว่าไม่เตือน

12.แนวคิดในการแก้ปัญหาพัฒนาลดเหลื่อมล้ำยุติธรรม

คิดแบบทหารไม่มีวันสำเร็จ

13.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทิ้งเต่าล้านปีไว้ข้างหลัง สังคมจะก้าวหน้า