วันพุธ, มีนาคม 15, 2560

สิทธิมนุษยชน"ยูเอ็น"( ICCPR) บีบไทย ยกเลิก ม.44
https://www.youtube.com/watch?v=s2nuv9mejLI

สิทธิมนุษยชน"ยูเอ็น"( ICCPR) บีบไทย ยกเลิก ม.44

jom voice

Published on Mar 14, 2017

นายสุนัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล หรือ Human Rights Watch ให้สัมภาษณ์ Thaivoice ประเมินผลการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อรายงานปฎิบัติการพันธกิจภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิการเมือง หรือ ICCPR ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ตัวแทนรัฐบาลไทยซึ่งยกขบวนไปชี้แจงจำนวนมากถึง 48 คนมากกว่าทุกประเทศนั้น ตอบไม่ตรงคำถามและไม่สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พยายามจะสร้างภาพมากกว่า เนื่องจากที่ประชุมดังกล่าวมีองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอรายงานปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วย ที่ประชุมจึงมุ่งเป้าไปในการใช้กฎหมายพิเศษ โดยเฉพาะ ม.44 ม.47 ม.48 โดยที่แสดงความกังวลในเรือ่งนี้ ขณะที่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้กฎหมายดังกล่าวเพราะเป็นที่มาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง กระทบต่อกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิการเมือง และสิทธิพลเมืองอย่างรุนแรง