วันศุกร์, มีนาคม 17, 2560

ชวนร่วมงานเสวนาวิชาการ "คำพิพากศาล" วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 9.30 น

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดเสวนาวิชาการ "คำพิพากศาล"

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม นี้ ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยประกอบด้วยงานเสวนาถึง 4 หัวข้อ ตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น.

9.30-11.00 น.

เสวนา "การละเมิดอำนาจศาล ดูหมิ่นศาล หมิ่นประมาทศาล"

วิทยากร
รศ.สุดสงวน สุธีสร
คุณสรชา สันตติรัตน์

11.00-12.30 น.

เสวนา "สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดี 112"

วิทยากร
คุณพริ้ม บุญภัทรรักษา
คุณกฤษฎางค์ นุตจรัส
ผศ.สาวตรี สุขศรี

13.30-15.00 น.

เสวนา "คดีขัดคำสั่ง คสช. และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116"

วิทยากร
คุณสมบัติ บุญงามอนงค์
ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล

15.00-16.30 น.

เสวนา "การตรวจสอบการใช้อำนาจของ คสช."

วิทยากร
คุณวัฒนา เมืองสุข
คุณสุรชัย ตรงงาม
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ooo

บทโหมโรงงานเสวนา "คำพิพากศาล" พบกันวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์