วันพฤหัสบดี, มกราคม 12, 2560

ค่าจ้าง สนช. 2 ปี 5 เดือน เกือบ 1000 ล้านแล้วจ้า ถาม คุ้มค่าไหม?

ค่าจ้าง สนช. 2 ปี 5 เดือนทะลุ 800 ล้าน

ที่มา มติชนออนไลน์
12 ม.ค. 60

“ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ค่าจ้าง สนช.ร่างกฎหมาย ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้ดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตําแหน่ง 2557 ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในมาตรา 3 กำหนดว่า ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง สนช.ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน นับแต่วันที่ดํารงตําแหน่งนั้น

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท (รวม 125,590 บาท) รายได้รวม 3,642,110 บาท

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,420 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท (รวม 115,920 บาท) รวม 3,361,680 บาท

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งหมด 247 คน ได้เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท (รวม 113,560 บาท) คิดเป็นรายเดือนใช้งบประมาณเดือนละ 28,049,320 บาท รวมที่ สนช.ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเวลานี้ 2 ปี 5 เดือน ใช้งบประมาณคิดเป็นตัวเลขกลม ๆ ราว 700-800 ล้านบาทเข้าไปแล้ว