วันพฤหัสบดี, มกราคม 26, 2560

เจ้าได้รับยกเว้น ไม่ต้องจ่ายภาษีจากการรับมรดก


ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดกพ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหาดังนี้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. ๒๕๓๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา http://www.posttoday.com/economy/finance/477647

ooo

อ.สมศักดิ์ เจียมฯ อธิบายเพิ่ม....


เจ้าได้รับยกเว้น ไม่ต้องจ่ายภาษีจากการรับมรดก

ความจริงนี่เป็นข่าวที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวาน แต่ผมเพิ่งเห็นจากที่แชร์กัน แล้วเลยเช็ค

โดยสรุปคือ มีการออกกฎกระทรวงมาว่า "บุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. ๒๕๓๕"

ไม่ต้องจ่ายภาษีจากการรับมรดก

(รายงานข่าวใน โพสต์ทูเดย์ ที่นี่ goo.gl/rgYjxQ ตัวประกาศกระทรวงฉบับจริง ดูที่นี่ goo.gl/G9V0By

ค่อนข้างแน่นอนว่า ลูกๆของในหลวงภูมิพลทุกคน น่าจะรวมไปถึงหลาน จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นนี้ ("ได้รับเงินค่ายใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี" หรือ "ได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป") แน่นอน ตัวเลขรายละเอียดว่า แต่ละพระองค์ได้รับเงินกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี เป็นอะไรที่หายาก เท่าที่รู้ ไม่เคยเปิดเผย และคงไม่มีสื่อสืบสวนที่ไหน - สนข.อิศรา ก็เหอะ หุหุ - กล้าจะไปสืบค้น

(พรฎ.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนฯ ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้า ที่ประกาศอ้างนั้น มีในมาตรา ๔ "ในพระราชกฤษฎีกานี้...'เงินปี' หมายความว่า เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง" - ดูฉบับจริง ที่นี่ goo.gl/MqZa9n)

ตาม พรบ.ภาษีการรับมรดก ๒๕๕๘ (ดูฉบับจริงที่นี่ goo.gl/p9nF7A) ผู้ได้รับมรดกที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท (หลังหักหนี้สินแล้ว) จะต้องเอามูลค่ามรดกนั้นมาคำนวนเสียภาษีให้รัฐ

อันที่จริง คนที่ได้มรดกในระดับเกิน ๑๐๐ ล้าน ก็เรียกว่า รวยมากๆแล้ว โดยเฉพาะเจ้าด้วย ก็ไม่รู้จะต้อง "ยกเว้น" การเสียภาษีให้เป็นกรณีพิเศษอีกทำไม

อ่านโพสต์เต็มได้ที่...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1208445935875350&set=pcb.1208458495874094&type=3


ที่มา FB


Somsak Jeamteerasakul