วันอังคาร, มกราคม 24, 2560

สังคมไร้ความ"ยุติธรรม"รอวัน "กลียุค" ทางออก...วิกฤติศรัทธา"ศาล"?
https://www.youtube.com/watch?v=6qUFPRaD6aM

สังคมไร้ความ"ยุติธรรม"รอวัน"กลียุค". ทางออก...วิกฤติศรัทธา"ศาล"?

jom voice

Published on Jan 23, 2017

อาจารย์พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับภาวะสิ้นศรัทธา ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการศาล หรือกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยขณะนี้ว่า ตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง 2475 เป็นต้นมา สถาบันตุลาการ เป็นเพียงสถาบันเดียวในสามสถาบันหลักที่ไม่เคยถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของศาล หรือกระบวนการยุติธรรม แต่ยึดหลักการใช้อำนาจอย่างอิสระในนามพระปรมาภิไทยของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเรือ่งยากที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดาจะไม่ตกอยู่ในภาวะ โลภ โกรธ หลง และกลัว ดังนั้นหากต้องการยึดมั่นในหลักการสำคัญของการปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย จะต้องปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะศาล โดยจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีโดยให้มี ผู้พิพากษาสามัญ ( Lay Judge ) ที่คัดเลือกมาจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งไม่ใช่ผู้พิพากษาอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่นักกฎหมายทุกคนจะต้องร่วมกันขบคิดในการหาทางออกจากวิกฤติศรัทธาศาล หรือกระบวนการยุติธรรม เพราะหากสังคมไร้ซึ่งความยุติธรรมแล้ว สังคมนั้นก็จะรอวันกลียุค