วันศุกร์, ตุลาคม 24, 2557

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ‘ ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย: จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร’ 5 พย. 57

 

โครงการเสวนาสาธารณะ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ (Economy of Tomorrow)

‘ ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย: จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร’

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.15-16.00 น. ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล

วัตถุประสงค์

โครงการ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนทางปัญญาในหมู่นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายและภาคประชาสังคม เกี่ยวกับการร่วมกันออกแบบ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ที่มีความเป็นธรรมทางสังคม ยั่งยืน และมีพลวัต ผ่านเวทีระดมสมอง เสวนาสาธารณะ และการค้นคว้าวิจัย

วงเสวนาสาธารณะ ‘จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร’ เป็นความพยายามอธิบายปรากฏการณ์คอร์รัปชั่นในสังคมไทย ผ่านมุมมองทางเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการขจัดคอร์รัปชั่น โดยพยายามหาคำตอบต่อคำถามสำคัญต่อไปนี้
- ปัญหาคอร์รัปชั่นสะท้อน ‘อาการ’ ของโรคในสังคมไทยอะไรบ้าง
- ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์รัปชั่น การผูกขาด ระบบอุปถัมภ์ และการสร้างประชาธิปไตย คืออะไร
-ประชาธิปไตยมีความสำคัญและจำเป็นต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างไร
- ทำไมการแก้คอร์รัปชั่นกับการสร้างประชาธิปไตยต้องไปด้วยกัน
- การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นด้วยวิถีทางประชาธิปไตยมีแนวทางใดบ้าง

กำหนดการ

13.15 น. ลงทะเบียน

13.30-16.00 น. เสวนาสาธารณะ ‘ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น และการปฏิรูปประเทศไทย: จะใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างไร’

- Mr. Marc Saxer มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
- ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดร. ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ผศ. ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ events@tdri.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

http://tdri.or.th/event/howdemocracysolvecorruption-5nov/