วันพุธ, ตุลาคม 22, 2557

ค่านิยม 12 ประการ ของสังคมประชาธิปไตย ที่เจริญแล้ว


1. ประชาธิปไตย ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
2. การปกครองโดยพลเรือน (Civilian Control)
3. เคารพความเท่าเทียมกันของมนุษย์
4. การปกครองภายใต้กฎหมาย
5. การบังคับใช้กฎหมายที่ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
6. เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
7. ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษา
ทำงาน และบริการที่รัฐจัดให้อย่างเท่าเทียมกัน
8. สื่อและประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
9. การศึกษาที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
10. สังคมที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ทั้งความคิดเห็น เพศ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
11. เป็นสังคมที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบ

ที่มา FB กูต้องได้ 100 ล้าน จากทักษิณแน่ๆ