วันพุธ, ตุลาคม 29, 2557

กรูชงเอง...ประกาศอัตราเงินเดือนที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เปิดเงินเดือนที่ปรึกษา-เลขา ประธาน สปช. voicetv 25ตค.57
http://www.youtube.com/watch?v=Owm7rxgUm50

ที่มา Voice TV

ประกาศอัตราเงินเดือนที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

โดยที่ปรึกษาประธานและรองประธาน ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 72,660 บาท ส่วนเลขานุการประธานและรองประธาน 49,210 บาท ผู้ช่วยเลขานุการประธานและรองประธาน เดือนละ 43,490 บาท
...

ระเบียบรัฐสภาให้สปช.ตั้งผู้ช่วยได้ 5 อัตรา รัฐควักจ่ายกว่า 22 ล้าน/เดือน


ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของประธานสภาและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติพ.ศ. 2557 ซึ่งลงนามโดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา

ระบุว่า เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ สปช. ให้มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ สปช.แต่ละคนในตําแหน่ง จํานวน และอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1.ผู้เชี่ยวชาญประจําตัว สปช. 1 อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 24,000 บาท

2.ผู้ชํานาญการประจําตัว สปช. 1 อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 20,000 บาท

3.ผู้ช่วยดําเนินงานของ สปช. 3 อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท โดยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ สปช.แต่ละคน ถ้ามีการแต่งตั้งครบจํานวน 5 อัตรา ในจํานวน 5 อัตราดังกล่าว ให้แต่งตั้งจากบุคคลที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น สปช.อย่างน้อย 1 อัตรา

สำหรับการตั้งที่ปรึกษาประธานและที่ปรึกษารองประธาน รวม 3 คน ค่าตอบแทนคนละ 72,660 บาท รวมค่าตอบแทน 217,980 บาทต่อเดือน เลขาประธานและรองประธาน รวม 3 คน ค่าตอบแทนคนละ 49,210 บาท รวมค่าตอบแทน 147,630 บาทต่อเดือน ผู้ช่วยเลขาประธานและรองประธานรวม 3 คน ค่าตอบแทนคนละ 43,490 บาท รวมค่าตอบแทน 130,470 บาทต่อเดือน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 496,080 บาทต่อเดือน

สำหรับ สปช.สามารถตั้งผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ช่วยได้ 5 อัตรา รวมค่าตอบแทนทั้ง 5 คน 89,000 บาท จำนวน สปช. 250 คน ก็จะตั้งผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ช่วยทั้งสิ้น 1,250 คน รวมค่าตอบแทนต่อเดือน 22,250,000 บาท ดังนั้นเมื่อรวมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สปช.ทั้งสองส่วนรัฐบาลต้องจ่ายค่าตอบแทนทั้ง สิ้น 22,746,080 บาทต่อเดือน
ooo

คำเตือน...