วันพุธ, ตุลาคม 29, 2557

คลิป “การปฏิรูปประเทศไทย : " ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย " 28-10-2014

1 “การปฏิรูปประเทศไทย : " ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย " 28-10-2014
https://www.youtube.com/watch?v=g3mySFtrxDc&feature=share

2 “การปฏิรูปประเทศไทย : " ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย " 28-10-2014

https://www.youtube.com/watch?v=hQOCVwRO-6c

อ.ประจักษ์ ก้องกีรติ " ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย " 28-10-2014

https://www.youtube.com/watch?v=JR00QIG9r_s

Published on Oct 27, 2014
" ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย " 28-10-2014
สัมมนา สู่ทศวรรษที่เก้า
: ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย ครั้งที่ 5
หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย :
" ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย "
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ