วันอาทิตย์, ตุลาคม 19, 2557

ข้อมูลกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมด้านการเมือง ,ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, ด้านการปกครองท้องถิ่น,ด้านการศึกษา ,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านพลังงาน,ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ด้านสื่อสารมวลชน ,ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ

เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร
....

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านการเมือง
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue1-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue2-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue3-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านการปกครองท้องถิ่น
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue4-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue5-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue6-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านพลังงาน
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue7-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue8-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านสื่อสารมวลชน
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue9-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue10-reform01.pdf

•กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านอื่น ๆ
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue11-reform01.pdf