วันอาทิตย์, มกราคม 08, 2560

กิจกรรม "FREE PAI" จุดเทียนหน้าศาลอาญา เรียกร้องสิทธิประกันตัวไผ่ ดาวดิน หวังกระแสกระจายต่อที่มา FB

ประชาไท Prachatai.com


"FREE PAI" จุดเทียนหน้าศาลอาญา เรียกร้องสิทธิประกันตัวไผ่ ดาวดิน หวังกระแสกระจายต่อ

เวลาประมาณ 18.10 น. บริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ประชาชนในนามกลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรม ประมาณ 15 คน ได้รวมตัวกันจุดเทียนเป็นรูป FREE PAI เพื่อให้กำลังใจจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักกิจกรรมที่ถูกถอนประกันในคดีแชร์พระราชประวัติรัชกาลที่ 10 จาก BBC Thai และถูกคุมขังที่เรือนจำขอนแก่นมาแล้ว 4 ผัด

ผู้จัดกิจกรรมกล่าวตอนหนึ่งว่า เหตุที่มารวมตัวกันวันนี้เพื่อเป็นกำลังให้ไผ่และเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทย อีกทั้งขณะนี้ไผ่มีสอบตัวสุดท้ายในการจบการศึกษาและไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีแต่อย่างใด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายหนึ่งซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า มาจุดเทียนวันนี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์และอยากให้ไผ่ได้มีโอกาสประกันตัวและได้ต่อสู้คดีความอย่างเป็นธรรม ตอนนี้ มีนักโทษการเมืองในคุกมากพอแล้ว ทั้งสมยศ พฤกษาเกษมสุขและคนที่ไม่ได้รับประกันตัวรวมถึงคนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ อยากให้การจุดเทียนครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คนอื่นๆ ไปจุดกันเองในสถานที่ต่างๆ ด้วย และสำหรับชื่อกลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรมนั้นแสดงถึงประชาชนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม คนที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถนำชื่อนี้ไปใช้ได้

นอกจากนี้กลุ่มดังกล่าวยังมีการออกแถลงการณ์แสดงความเห็นว่า คำสั่งศาลในการถอนประกันและให้คุมขังไผ่นั้นขัดต่อกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประกันตัว ทั้งกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ

"พวกเรากลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรมขอยืนยันในสิทธิในการได้รับการประกันตัว และขอเรียกร้องให้องค์กรตุลาการไทยคืนสิทธิดังกล่าวให้กับนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา เพื่อให้นายจตุภัทร์ได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม และดำเนินชีวิตอย่างที่เขาสมควรจะกระทำได้ต่อไป"

===========

รายละเอียดแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์กลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรม

เรื่อง คืนสิทธิในการได้รับการประกันตัวแก่นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา


ตามที่ศาลจังหวัดขอนแก่นได้สั่งเพิกถอนประกันนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ผู้ต้องหาในคดีเผยแพร่บทความพระราชประวัติรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งเคยได้รับการประกันตัวในช่วงเวลาก่อนหน้า โดยอ้างเหตุผลว่านายจตุภัทร์มิได้นำบทความที่ตกเผยแพร่ออกจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตน และมีพฤติกรรมแสดงออกเย้ยหยันอำนาจรัฐโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวอีกนับแต่นั้นเป็นต้นมา อีกทั้งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาก็มีคำสั่งยืนตามศาลจังหวัดขอนแก่น ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวนายจตุภัทรชั่วคราวด้วยเหตุผลเดียวกันนั้น

พวกเรากลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรมมีความเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวขัดต่อกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการได้รับการประกันตัว ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายของประเทศไทยเอง

โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ข้อ กำหนดหลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว้ว่า “บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย”

ในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวไว้ว่าจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน จะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น หลักประกันไม่น่าเชื่อถือ หรือการปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนหรือดำเนินคดีเท่านั้น และมาตรา 108 วรรค 3 กำหนดให้ศาลสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติได้ แต่จะต้องเป็นไปเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น

จากข้อเท็จจริง ในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งแรก ศาลจังหวัดขอนแก่นมิได้กำหนดเงื่อนไขให้นายจตุภัทร์นำบทความที่เผยแพร่ออกจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ด้วย ศาลจึงไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวในการเพิกถอนประกันได้ ในขณะที่การแสดงออกของนายจตุภัทร์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเย้ยหยันอำนาจรัฐนั้นก็เป็นเพียงการแสดงออกโดยทั่วไป อันเป็นเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองจากทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี อีกทั้งความเสียหายต่อประเทศชาติที่กล่าวอ้างมานั้นก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ได้จริง ยิ่งไปกว่านั้น การแสดงออกแม้จะเป็นการเย้ยหยันอำนาจรัฐก็มิได้อยู่ในหลักเกณฑ์ในการไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และนอกเหนือจากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่านายจตุภัทร์มีพฤติกรรมที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 108/1 อันเป็นเหตุสมควรไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใด ซึ่งสิ่งที่ยืนยันข้อเท็จจริงนี้ได้เป็นอย่างดีก็ได้แก่คำสั่งศาลจังหวัดขอนแก่นเอง ที่เคยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุภัทร์ด้วยเหตุว่านายจตุภัทร์มีคดีติดตัวจำนวนมากจากการจัดกิจกรรมทางการเมือง แต่ก็ไม่เคยมีพฤติการณ์หลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเลย

การไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายจตุภัทร์โดยขัดต่อกฎหมายและปราศจากเหตุอันสมควรนี้ยังส่งผลกระทบให้นายจตุภัทร์อาจต้องขาดการสอบที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้นายจตุภัทร์ต้องพ้นสถานภาพนักศึกษาได้

พวกเรากลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรมขอยืนยันในสิทธิในการได้รับการประกันตัว และขอเรียกร้องให้องค์กรตุลาการไทยคืนสิทธิดังกล่าวให้กับนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา เพื่อให้นายจตุภัทร์ได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม และดำเนินชีวิตอย่างที่เขาสมควรจะกระทำได้ต่อไป

กลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรม
8 มกราคม 2560

ooo

ภาพจาก
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM