วันพฤหัสบดี, มกราคม 04, 2561

สวัสดีปีใหม่ ไพร่เอ๋ยยย
กราบแล้ว กราบอีก กราบแล้ว กราบอีก กราบแล้ว กราบอีก

ไพร่เอย เจ้าอย่าคิดว่า แค่กราบ แล้วท่านจะรัก ท่านจะเมตตา
กราบ แล้วท่านจะเป็นห่วงเป็นใย มีน้ำจิตน้ำใจเอื้ออาทร
กราบ แล้วท่านจะช่วยเหลือเจือจาน มอบสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตไพร่
กราบ แล้วท่านจะวางใจ ให้เกียรติ์ นับถือในความเป็นคนของไพร่
กราบ แล้วท่านจะปลดโซ่ตรวน ที่ผูกมัดทั้งกายและใจของไพร่

ไพร่เอย แค่กราบ นั้นไม่เพียงพอ และไม่มีวันที่จะเพียงพอ
สำหรับผู้ปกครองที่ลุแก่อำนาจ และไม่เคยรู้จักความพอเพียงแท้จริง

ที่พากันพล่ามคำว่า พอเพียง นั้นเป็นแค่วาทกรรมหลอกไพร่
ปิดกันความทะเยอทะยาน ความอุตสาหะ ความเพียร ความฝัน
ความอยากเจริญก้าวหน้า ความอยากที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ความต้องการที่นำพาชีวิตตนและครอบครัวไปสู่สถานะที่ดีขึ้น

ไพร่เอย สองมือของเจ้านั้นพึงรักษาเอาไว้ทำการอันเป็นประโยชน์
ทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ครอบครัว ประโยชน์สังคม ประโยชน์ชาติ
ไม่ควรอย่างยิ่ง ที่จะเอามือทั้งสองไปใช้ในการกราบแบบสุรุ่ยสุร่าย
พึงตระหนักว่าการกราบอย่างฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย กราบอย่างไร้สาระ
ไม่ได้ก่อให้เกิดมรรคผลอันใดกับชีวิต

สวัสดีปีใหม่
ปกาศิต แสงศาตรา

ooo