วันอังคาร, มกราคม 02, 2561

10 สัญญาประชาคม ฉบับ คสช. “ปรองดอง” ทิ้งทวนโค้งสุดท้ายโรดแมป - คสช.และพวกทำได้กี่ข้อ?

10 สัญญาประชาคม ฉบับ คสช. “ปรองดอง” ทิ้งทวนโค้งสุดท้ายโรดแมป


1 มกราคม 2561
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ


เกือบ 1 ปีเต็ม นับตั้งแต่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น “เจ้าภาพ” ตั้งโต๊ะกลม-เทียบเชิญพรรคการเมืองเล็ก-กลาง-ใหญ่ กว่า 70 พรรค ล้อมวงเจรจา-ข้อสรุปเพื่อสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์รัฐบาล-คสช. “ถือฤกษ์” วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2560-วันแห่งความรัก เป็นวันเริ่มต้นขบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก “คนการเมือง” แกนนำ-ประชาชน 77 จังหวัดทั่วประเทศและนักธุรกิจ ผ่านกลไกกองทัพภาค-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จนคลอดออกมาเป็น “สัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์” 10 ข้อ ได้แก่

ข้อที่ 1 คนไทยทุกคนพึงร่วมมือกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดองเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนพึงมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง “ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และส่งเสริมสถาบันการเมืองให้มีความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นฉันทามติของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจรัฐและการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภา”

ข้อที่ 2 คนไทยทุกคนพึงน้อมนำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพอย่างสุจริต พึ่งพาตนเองได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และไมตรีจิตต่อกัน และร่วมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ

ข้อที่ 3 คนไทยทุกคนพึงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปราศจากการคอร์รัปชั่น

ข้อที่ 4 คนไทยทุกคนพึงร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ยอมรับและเชื่อมั่นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่สุจริตและเป็นธรรม พึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศ

ข้อที่ 5 คนไทยทุกคนพึงให้การสนับสนุน ส่งเสริม การดูแลคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน ข้อที่ 6 คนไทยทุกคนพึงเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

ข้อที่ 7 คนไทยทุกคนพึงใช้ความรอบคอบในการแสดงความคิดเห็น และรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และร่วมกันสอดส่อง ดูแล ไม่ให้มีการบิดเบือน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

ข้อที่ 8 คนไทยทุกคนพึงตระหนักในการส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากลตามกฎกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี

ข้อที่ 9 คนไทยทุกคนพึงสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน

ข้อที่ 10 คนไทยทุกคนพึงเรียนรู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจาก 10 สัญญาประชาคมแล้ว ยังมี “หลักการปรองดอง” อาทิ ประชาชนทุกภาคส่วนต้องรวมพลังและร่วมมือกันทำงานตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดย “ไม่แบ่งกลุ่ม-แบ่งฝ่าย”

การไม่ใช้อำนาจทางการเมืองบริหาร เพียงเพื่อมุ่งสร้าง “คะแนนเสียง” ทางการเมือง การร่วมมือในการขจัดการ “ทุจริต-ฉ้อฉล” และอำนาจนอกระบบ การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นโดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง พลเรือน ตำรวจ ทหาร ต้องเป็นกลาง และไม่สนับสนุนมวลชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเด็ดขาด

โค้งสุดท้ายของ “โรดแมป” หลังจากนี้ ก่อนถึงวันเลือกตั้งจะเห็น “แคมเปญใหญ่” ออกมาจากกองทัพอีกครั้ง