วันจันทร์, มกราคม 09, 2560

Thai Voice Media: "ระบบอุปถัมภ์" ตัวถ่วงการพัฒนา เพาะนิสัยล้าหลังให้พลเมืองไทย + "ประชาธิปไตย"อาวุธทำลาย"สังคมอุปถัมภ์"?
https://www.youtube.com/watch?v=TM0cl1O3s5Q

"ระบบอุปถัมภ์" ตัวถ่วงการพัฒนา เพาะนิสัยล้าหลังให้พลเมืองไทย

jom voice

Published on Jan 8, 2017

ดร.คำแหง วิสุทธางกูร อาจารย์สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอน 1 ) กรณี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เสนอผลวิจัยของนิด้าโพล ระบุนิสัย 8 อย่างของคนไทยที่เป็นตัวถ่วงในการพัฒนาประเทศ และเตรียมที่จะรณรงค์สร้างสังคมคุณธรรมขึ้นในสังคมไทยว่า ความเป็นสังคมอุปถัมภ์เป็นสาเหตุทำให้ประเทศล้าหลัง เพราะทำให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม อีกทั้งการที่ชนชั้นปกครองใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ ทำให้คนไทยไม่เชื่อมั่นในตัวเอง พึ่งพาตัวเองไม่ได้ กลายเป็นลูกอีช่างขอ งอมืองอตีน ขณะเดียวกันการเลี้ยงดูในครอบครัวไทย ที่บอกว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นก็เช่นกัน สอนให้ลูกไม่รู้จักโต สุดท้ายขาดวุฒิภาวะ ดังนั้นทุกวันนี้ สังคมไทยจึงอยู่ในสภาพอิหลักอิเหลื่อว่าจะรักษาของเดิมไว้ต่อไป หรือจะปรับตัวเพื่อรับกับสังคมโลกยุคใหม่ ทางแก้พฤติกรรมที่ไม่พัฒนาของคนไทยคือการ สร้างคุณธรรมชุดใหม่ ด้วยการสร้างการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ที่ให้คุณค่าความเป็นคนเท่ากัน เคารพในสิทธิ เสรีภาพของกันและกัน ให้ตระหนักรู้เรื่องสาธารณะ มีจิตอาสา เห็นประโยชน์แก่สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก

ooo

"ประชาธิปไตย"อาวุธทำลาย"สังคมอุปถัมภ์"?https://www.youtube.com/watch?v=nbuQSv1ItDk

jom voice

Published on Jan 8, 2017

ดร.คำแหง วิสุทธางกูร อาจารย์สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนจบ) กรณี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เสนอผลวิจัยของนิด้าโพล ระบุนิสัย 8 อย่างของคนไทยที่เป็นตัวถ่วงในการพัฒนาประเทศ และเตรียมที่จะรณรงค์สร้างสังคมคุณธรรมขึ้นในสังคมไทยว่า ลัทธิยึดถือตัวบุคคลเป็นผลมาจากสังคมอุปถัมภ์ ทำให้บุคคลนั้นเป็นศูนย์กลางของความดี ความถูกต้อง ส่งผลให้คนไทยไม่ยึดหลักการ กติกา หรือกฎหมาย ทั้ง ๆที่มนุษย์แต่ละคนมีดีมีเลว และความดีก็ไม่มั่นคง ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการทดแทนบุญคุณกับบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของอำนาจ ความดีความถูกต้อง แทนที่จะใช้หลักการหรือกฎหมายเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นสังคมที่มีหลักการ มีเหตุผล มีวุฒิภาวะต้องเริ่มต้นสร้างจากการให้บรรยากาศของการเมืองเป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีศักยภาพที่จะทำและสร้างสังคมสร้างประเทศร่วมกันกับรัฐบาลหรือกับผู้นำประเทศ นี่เป็นหนทางเดียวที่จะสร้างชุดคุณธรรมที่สร้างสรรคและก้าวหน้า ทันสมัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ และเป็นการขจัดนิสัยเสียที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศของคนไทยได้