วันศุกร์, มกราคม 13, 2560

วันเด็กควรมีอยู่ทุกวันในใจของผู้ใหญ่ - ภูมิธรรม เวชยชัย

เด็กคือพลเมืองแห่งอนาคต
....คือความหวังและพลัง


ศักยภาพของเด็กคือศักยภาพของประเทศ

มาร่วมรำลึกวันเด็ก ให้มีความหมาย
ด้วยการสร้างโอกาสดีๆ ให้แก่เด็กทุกคน และทุกวัน

วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2560 เป็นวันเด็กแห่งชาติ
ทุกปีของการครบรอบวันเด็กควรจะเป็นเวลาสำคัญ ที่สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีโอกาสได้ร่วมกันคิด ทบทวนถึงการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนของเรา โอกาสในการมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย โอกาสในการเรียนรู้ โอกาสในการเล่น โอกาสในการมีพื้นที่สร้างสรรค์อันเป็นทั้งพื้นที่นันทนาการที่ส่งเสริมสุนทรียะและปัญญา รวมถึงทักษะทางสังคมต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเต็มไปด้วยความเสี่ยงภัยหลายด้าน ที่กำลังส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กไทย

ในหลายปีที่ผ่านมา การคิดเรื่องเด็กในวันเด็ก จะถูกให้ความสำคัญที่คำขวัญ ซึ่งผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดีจะฝากไว้ให้เด็กเรียนรู้ ท่องจำ แต่ไม่มีกลไกและมาตรการใด ๆ ตามมาเพื่อตอบสนองให้คำขวัญนั้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง วาระของวันเด็ก จึงเป็นเพียงวาระของวันหยุดอีกหนึ่งวันที่ผู้ใหญ่มักจะพาเด็กไปเที่ยว แต่ไม่มีอะไรที่ต่อเนื่องมากไปกว่านั้น และไม่มีทางเลือกใดๆเกิดขึ้นที่จะยังประโยชน์ต่อเด็กในระยะยาว

ประเด็นการพัฒนาโอกาสและสร้างเสริมความสุขให้แก่เด็ก ควรทำให้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นวาระที่ควรจะมีเวทีที่จัดให้เด็กได้แสดงออก มีรูปแบบที่หลากหลายให้เด็กต่างวัย ต่างพื้นที่ ต่างโอกาส ได้คิดและเข้ามามีส่วนร่วมในหนทางของตน การคิดค้นเพื่อสร้างสรรค์เวทีที่เด็กเป็นเจ้าของ จะทำให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้กระทำมากกว่าเป็นการเข้าร่วมแบบไม้ประดับ

วันเด็กจึงควรเป็นวาระโอกาสที่ผู้ใหญ่มาร่วมกันคิดถึงการส่งเสริมให้พลเมืองแห่งอนาคตมีความสุข เข้าถึงการเรียนรู้ทั้งทางธรรมชาติ เทคโนโลยี ผ่านการสร้างกิจกรรม สรรหารูปแบบหลากหลายที่ทำให้เด็กเกิดการรู้คิดทางอารมณ์ ปัญญา และมีความฝันตามความต้องการและศักยภาพในตน เพื่อให้เด็กๆมีความทรงจำที่งดงามแม้ตนเองจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่

สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรช่วยกันคิดและดำเนินการต่อ คือ ฟังเสียงเด็ก เพื่อนำมาสร้างนโยบายใหม่ ๆ เพื่อการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองเด็ก เป็นการส่งมอบความสุขให้แก่เด็กทุกวัน

ถึงที่สุดแล้ว วันเด็กควรมีอยู่ทุกวันในใจของผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กในวันนี้ได้มอบความรัก ความสุขและโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่เด็กๆ ในวันข้างหน้าต่อไป และตลอดไป

ภูมิธรรม เวชยชัย
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
13 มกราคม 2560

ที่มา FB


Phumtham Wechayachai


ooo