วันพฤหัสบดี, มีนาคม 31, 2559

เครือข่ายพระสังฆาธิการนิมนต์สงฆ์ทั่วประเทศ ขับ "พุทธะอิสระ" ออกจากหมู่สงฆ์ ชี้เป็นผู้หัวดื้อ-ภิกษุพาล
https://www.youtube.com/watch?v=HOlLuuP25n8&feature=youtu.be&a

นิมนต์สงฆ์ทั่วประเทศ ขับ "พุทธะอิสระ"

NationTV22

Published on Mar 31, 2016

เครือข่ายพระสังฆาธิการนิมนต์พระทั่วประเท­ศลงอุกเขปนียกรรม ขับไล่ออกจากหมู่สงฆ์พระพุทธะอิสระในฐานะด­ื้อสอนยาก รองผอ.สำนักพุทธรายงานผลพูดคุยฝ่ายหนุน-ค้­านตั้งสังฆราชต่อรมต.สุวพันธุ์ รัฐมนตรีชี้ทำให้ทุกฝ่ายสมานฉันท์