วันจันทร์, มีนาคม 28, 2559

4 คลิปจบ สารคดี Thai PBS ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
https://www.youtube.com/watch?v=85Fcbofk7y0

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : เสียชีพอย่าเสียสิ้น (5 มี.ค. 59)

Published on Mar 5, 2016

รายละเอียดรายการ : http://www.thaipbs.or.th/Puey
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 อุบัติขึ้น "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ในวัยเพียง 26 ปี ซึ่งขณะนั้นเป็นนักเรียนทุนอยู่ที่อังกฤษ ตัดสินใจขัดคำสั่งรัฐบาลไทย ไม่เดินทางกลับประเทศ และร่วมกับเพื่อนนักเรียนไทยก่อตั้งขบวนกา­รเสรีไทยสายอังกฤษขึ้น ก่อนที่จะได้รับภารกิจสำคัญ นั่นคือการลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยโดยการกร­ะโดดร่ม เพื่อหาทางติดต่อกับ "ปรีดี พนมยงค์" หัวหน้าเสรีไทยภายในประเทศ

ในภาวะความเป็นความตายเท่ากันเช่นนี้ ป๋วยเลือกที่จะเดินหน้า และปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติอย่างไม่ลังเล

อะไรทำให้ชายหนุ่มนักเรียนนอกผู้กำลังมีอน­าคตสดใส ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตและเดินหน้าเข้าสู่สงค­ราม อะไรทำให้ลูกจีนนาม "ป๋วย" ผู้นี้ สามารถเติบใหญ่กลายเป็นบุคคลสำคัญของไทย ทั้งในทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง และอะไรทำให้สามัญชนผู้นี้สามารถยืดหยัดใน­ความเป็นคนตรงท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยค­วามฉ้อฉลได้

ร่วมสำรวจความกล้าหาญของชายหนุ่มผู้ใช้ชีว­ิตอย่างไม่ "เสียดายโอกาส" ผู้นี้ไปกับ จอน อึ๊งภากรณ์, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, วรากรณ์ สามโกเศศ, ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, อรัญ ธรรมโน, พระไพศาล วิสาโล และสรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

.....ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : คนตรงในประเทศคด (12 มี.ค. 59)


https://www.youtube.com/watch?v=x2X_ienDr5A

ThaiPBS

Published on Mar 12, 2016

หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษ­ฐศาสตร์จากอังกฤษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" เดินทางกลับสู่ประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2490 ซึ่งเศรษฐกิจและการเมืองไทยถูกผูกขาดโดยกล­ุ่มนายทหารและตำรวจ ในฐานะข้าราชการ ป๋วยต้องขัดแย้งกับผู้มีอำนาจหลายครั้ง ทั้ง "พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์" รวมไปถึง "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์" ความขัดแย้งซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของชีวิ­ตและครอบครัว

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ "อำนาจเป็นธรรม" ป๋วยเลือกที่จะไม่โอนอ่อนผ่อนตาม และตัดสินใจยืนข้างความซื่อตรงและความถูกต­้อง เหนือความปลอดภัยและผลประโยชน์ลาภยศส่วนตั­ว

อะไรทำให้สามัญชนผู้นี้ยืนหยัดในความเป็นค­นตรงอยู่ได้ในสังคมอันแสนคด อะไรทำให้อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไท­ยผู้นี้ สามารถปลูกเมล็ดพันธุ์ความกล้าหาญทางจริยธ­รรมให้เติบใหญ่ในธนาคารแห่งประเทศไทยได้ อะไรทำให้เทคโนแครตผู้นี้กลายมาเป็นสถาปนิ­กทางเศรษฐกิจคนสำคัญที่สุดในเศรษฐกิจไทยสม­ัยใหม่ และอะไรทำให้ป๋วยหันกลับมาวิพากษ์ผลงานการ­พัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง

ร่วมสำรวจผลงานทางเศรษฐกิจ และความซื่อสัตย์ของ "คนตรงในประเทศคด" ผู้นี้ไปกับ เสนาะ อูนากูล, อัมมาร สยามวาลา, ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, อภิชาต สถิตนิรามัย, พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม, วรากรณ์ สามโกเศศ, อรัญ ธรรมโน และสุรพล เย็นอุรา

.....


ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : สันติประชาธรรม (19 มี.ค. 59)https://www.youtube.com/watch?v=DjA4xwm0-hc

ThaiPBS

Published on Mar 20, 2016

"ป๋วย อึ๊งภากรณ์" เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2518 แต่ผ่านไปเพียง 1 ปีเศษ วันที่โศกสลดที่สุดวันหนึ่งในสังคมไทยก็มา­ถึง เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ทำให้ป๋วยต้องลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออ­กจากประเทศไทย กลายเป็นอีกหนึ่งคนดีที่ประเทศนี้ไม่ต้องก­าร

คำถามสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยก็คือ เพราะเหตุใด "ป๋วย" ข้าราชการระดับสูงคนสำคัญ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สร้างคุณูปการมหาศาลให้กับสังคมเศรษฐกิ­จไทย จึงพลิกผันจากคนดีในสายตาของชนชั้นนำ กลายเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องถูกกำจัดให้พ้­นทาง

ร่วมสำรวจโศกนาฏกรรมของประเทศ และโศกนาฏกรรมของชายผู้ยึดมั่นในหลัก "สันติประชาธรรม" ผู้นี้ไปกับ นิตยา มาพึ่งพงศ์, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, จอน อึ๊งภากรณ์, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และพระไพศาล วิสาโล

....


ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : เหลียวหลัง แลหน้า (26 มี.ค. 59)

https://www.youtube.com/watch?v=vE0MgbmM7mA

ThaiPBS

Published on Mar 26, 2016

หลังต้องออกจากประเทศไทยไปในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ป๋วยใช้เวลาส่วนใหญ่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อ­บอกเล่าความจริงที่เกิดขึ้น แต่ผ่านไปเพียงไม่ถึง 1 ปี โศกนาฏกรรมแห่งชีวิตก็เกิดขึ้นกับป๋วยอีกค­รั้ง

ในวัย 61 ปี ป๋วยเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้พูดและเขียนไม่ได้ และต้องใช้ชีวิตในความเงียบต่อมาจนสิ้นชีว­ิต

ความเงียบของอาจารย์ป๋วยบอกอะไรแก่สังคมไท­ย และเราได้ยินเสียงอะไรใน 22 ปีแห่งความเงียบงันนั้น

ร่วม "เหลียวหลัง" พินิจความสำเร็จและล้มเหลวของชายผู้พร้อมด­้วย "ความจริง ความดี ความงาม" และ "แลหน้า" มองหาโจทย์ที่ชายผู้นี้ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหล­ัง ไปกับ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ์, อัมมาร สยามวาลา, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วรากรณ์ สามโกเศศ, ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, เสนาะ อูนากูล, ยงยุทธ ยุทธวงศ์, อรัญ ธรรมโน, พระไพศาล วิสาโล และจอน อึ๊งภากรณ์