วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 21, 2558

"ไซเบอร์สเปซ : กฎหมาย พื้นที่ปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล"


https://www.youtube.com/watch?v=8GBKcBCwcjs&feature=youtu.be

สัมมนาเริ่มที่นาที 28:40

Streamed live on Feb 18, 2015
"ไซเบอร์สเปซ : กฎหมาย พื้นที่ปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล"

สัมมนาวิชาการว่าด้วยเทคโนโลยีและสังคม หัวข้อ "ไซเบอร์สเปซ : กฎหมาย พื้นที่ปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล" พุธ 18 ก.พ. 2558 14:00-17:00 ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจาะลึกหลักการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อาชญากรรมไซเบอร์ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานจริงจากต่างประเทศ และมุมมองกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร:
- ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
- อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

ดำเนินการสัมมนาโดย จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ '

ooo

ชอบสอดส่องประชาชน ใครจะเล่น wi-fi ก็โดนบังคับให้ลงทะเบียน

http://m.khaosod.co.th/readnews.php?newsid=1424311041