วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 23, 2558

คลิปงานบรรยายสาธารณะ “ศาสนากับการเมือง ชาตินี้เราคงแยกกันไม่ได้”กลุ่มสภาหน้โดม present

"ศาสนากับการเมือง ชาตินี้เราคงแยกกันไม่ได้"

เมื่อแนวคิดรัฐประชาชาติเริ่มก่อตัวขึ้นในโลกตะวันตก ความพยายามที่ตามมาก็คือต้องการแยกรัฐ (การเมือง) ออกจากศาสนา ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองจึงถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ทางการเมืองด้วยวิธีคิดแบบฆราวาส (secular) แต่หลังจากปลายทศวรรษที่ 1970 แนวคิด post-secularism ก็เกิดขึ้น สร้างคำถามขึ้นมาว่า ฤาศาสนาจะไม่สามารถแยกออกจากรัฐ (การเมือง) ?

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างจากตะวันตก และความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมตั้งแต่บูชาผีจนถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียอาจทำให้การเมืองของภูมิภาคนี้มีความสลับซับซ้อนและซ้อนทับอยู่กับการเมืองและเรื่องทางโลกอยู่ตลอดเวลา หาคำตอบและเปิดมิติทางความคิดได้ใน

งานบรรยายสาธารณะ

"ศาสนากับการเมือง ชาตินี้เราคงแยกกันไม่ได้"*

คลิปเต็ม : ศาสนากับการเมือง ชาตินี้เราคงแยกกันไม่ได้


oooo

บรรยายพร้อมด้วยการเปิดประโคมปี่พาทย์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
สุจิตต์ วงษ์เทศ

"ศาสนาผีกับการเมือง"ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

"พุทธศาสนากับการเมืองไทย"

https://www.youtube.com/watch?v=CbkwhUnEcWo

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

"ศาสนากับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย"

https://www.youtube.com/watch?v=W-Bx6yN3EiI

จัดโดย สภาหน้าโดม

21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:00-17:30

ห้องศศ.107 (คอมมอนริมน้ำ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

*ชื่องานบรรยายได้แรงบันดาลใจมาจากบทความของรศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา "ประวัติศาสตร์และสหวิทยาการ : ชาตินี้เราคงรักกันไม่ได้"