วันอังคาร, มิถุนายน 06, 2560

คลิปงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่


สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง
“ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่


วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ สนใจสามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

ร่วมเสวนา โดย
•รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี
อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•ดร. ศราวุฒิ อารีย์
รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•อาจารย์ อาทิตย์ ทองอินทร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต
•คุณ กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
นักวิชาการอิสระด้าน Critical Terrorism

...


คุณ กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
นักวิชาการอิสระด้าน Critical Terrorism

เสวนาวิชาการ “ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ooo


อาจารย์ อาทิตย์ ทองอินทร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต
ช่วงที่ 3 ของเสวนาวิชาการ “ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่

ooo


ดร. ศราวุฒิ อารีย์
รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

ช่วงที่ 4 ของเสวนาวิชาการ “ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่

ooo


รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี
อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ช่วงที่ 2 ของเสวนาวิชาการ “ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่

oooการบรรยายรอบ 2 ของ
งานเสวนาวิชาการ “ไอเอส”ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่

oooการบรรยายรอบ 2 ของ
งานเสวนาวิชาการ “ไอเอส”ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่

oooการบรรยายรอบ 2 ของ
งานเสวนาวิชาการ “ไอเอส”ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่

ooo


ดร. ศราวุฒิ อารีย์
รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา

ช่วงที่ 4 ของเสวนาวิชาการ “ไอเอส” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทบทวนรากความขัดแย้งเดิม
ประเมินแนวทางรับมือภัยคุกคามใหม่

ที่มา FB
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย