วันอาทิตย์, มิถุนายน 18, 2560

คลิปสัมภาษณ์ "เจ้าคุณพิพิธ" ประเด็น วัดมีระบบตรวจสอบบัญชีอย่างไร ?
https://www.facebook.com/wat.dhammakaya.benelux/videos/988007088008705/