วันพุธ, กุมภาพันธ์ 15, 2560

เรียนรู้จากอดีต ชวนฟัง... การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์: รัฐธรรมนูญ เจตจำนง ความชอบธรรม โดย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และ รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (รายการปี 2556)

การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์: รัฐธรรมนูญ เจตจำนง ความชอบธรรม
โดย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และ รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ดำเนินรายการโดย จิตติพร ฉายแสงมงคล
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 16:00น.
ที่ The Reading Room สีลม 19

วาทกรรม "ฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้ง" และ "ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจโดยเจตน์จำนงประชาชนผ่านการลงประชามติในระบอบประชาธิปไตย" นั้น ได้รับการกล่าวอ้างและเผยแพร่ในสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชุดความคิดดังกล่าวมีความถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นการตีความบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงไร

ร่วมทำความเข้าใจ ตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนคำตอบ กับสองนักวิชาการ รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และ รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผ่านมุมมองด้านนิติศาสตร์และปรัชญา ในเสวนา "การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์: รัฐธรรมนูญ เจตจำนง ความชอบธรรม" ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 16:00น. ที่ The Reading Room สีลม 19 ดำเนินรายการโดย จิตติพร ฉายแสงมงคล

การแต่งตั้งฮิตเลอร์เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1933 นั้น นับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เนื่องจากการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ ทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เยอรมนีมีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้สิ้นสุดลง โดยฮิตเลอร์และพรรคนาซี ได้ใช้วิธีการต่างๆในการขยายอำนาจตนเองและกำจัดฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรง

อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ จะร่วมพูดคุยในประเด็นทางกฎหมาย โดยเน้นเรื่องกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญไวมาร์ และบริบททางการเมืองในยุคสมัยนั้น ตลอดจนคำพิพากษาของศาลที่มีผลต่อการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ รวมถึงการใช้กฎหมายในสมัยนาซี

อ.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จะแลกเปลี่ยนประเด็นปรัชญากับจริยธรรม เรื่องที่มาของอำนาจและสิทธิในการใช้อำนาจนั้นๆ กรอบอำนาจระหว่างรัฐธรรมนูญกับเจตจำนงของประชาชน รวมถึงเรื่องจริยธรรมกับการเมือง ความถูกผิดดีชั่วกับอำนาจทางการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไร ความถูกต้องชอบธรรมทางการเมืองนั้นได้มาอย่างไร
.....

การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์
https://www.youtube.com/watch?v=njqqXZqIf9Q

สถานีข่าวการเมือง