วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 25, 2560

นักการศาสนา ฟันธง"พุทธแท้-พุทธเทียม"วาทกรรมสร้างศัตรู.ไม่มีใน"พุทธศาสนา" กำจัด"ธรรมกาย"ทำลาย"พุทธศาสนา"หนทางสร้างอำนาจควบคุมคนไทย
https://www.youtube.com/watch?v=KKQimm0FGBU

นักการศาสนา ฟันธง"พุทธแท้-พุทธเทียม"วาทกรรมสร้างศัตรู.ไม่มีใน"พุทธศาสนา"

jom voice

Published on Feb 24, 2017

นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ให้สัมภาษณ์ Thaivoice ( ตอนที่ 1 ) กรณีข้อถกเถียงความเป็นพุทธ-พุทธเทียมของวัดพระธรรมกาย และข้อเรียกร้องขับวัดพระธรรมกายออกจากคณะสงฆ์ไทยว่า พุทธแท้ พุทธเทียม ไม่เคยมีในพุทธศาสนา มีเฉพาะในสังคมไทยตอนนี้เท่านั้นที่สร้างกันขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมการนับถือศาสนาของคนไทย "ธรรมกาย"ก็คือพุทธ คำสอนและแนวทางปฎิบัติของวัดพระธรรมกาย ประยุกต์มาจากพระไตรปิฏก อยู่ในพระธรรมวินัยทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นแนวมหายาน แต่คณะสงฆ์ไทยส่วนใหญ่เป็นเถรวาท ที่เชื่อว่ามีความเคร่งครัดต่อหลักคำสอนมากกว่า เช่นเดียวกันกับธรรมยุตินิกาย ขณะที่ มหายาน และมหานิกาย เป็นการนำเอาคำสอนจากพระไตรปิฎกมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม และมีความก้าวหน้ามากกว่า ขณะที่ความเคร่งของเถรวาท เมื่ออยู่ในสังคมไทยก็ผสมเข้ากับลัทธิความเชื่อของพราหมณ์ ความเชื่อเรื่องผี เข้าไปอีกจึงหาความแท้ ความเทียมกันไม่ได้ ดังนั้น พุทธแท้ พุทธเทียม รัฐไม่สามารถที่จะใช้อำนาจมาเป็นตัววัดหรือตัดสินได้ ยกเว้นมีการตีความคำสอนของพุทธศาสนา นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการทำร้าย เข่นฆ่าคนอื่น อย่างนี้ถึงจะใช้อำนาจรัฐเข้ามาจัดการได้ ( ตอนที่ 2. อาจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ จะอธิบายถึงสิ่งที่ คสช.ไม่ควรปฎิรูปวงการคณะสงฆ์ เป็นเพราะเหตุใด และจะเกิดอะไรขึ้น...โปรดติตาม.)

ooo

กำจัด"ธรรมกาย"ทำลาย"พุทธศาสนา"หนทางสร้างอำนาจควบคุมคนไทย
https://www.youtube.com/watch?v=luK6CTybJog

jom voice

Published on Feb 24, 2017

นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนจบ) กรณีการใช้อำนาจ ม. 44 จัดการกับวัดพระธรรมกายว่า เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งของคสช.เพราะไม่สามารถใช้อำนาจทำลายความศรัทธาได้ เพราะจะสร้างความเสียหายต่อพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่รัฐจะควบคุมคำสอนให้อยู่ในอำนาจรัฐ ทำให้พุทธศาสนากลายเป็นเครื่องมือควบคุมประชาชน และเกิดความเสื่อมถอยในสายตาชาวโลก และการที่ รัฐบาล คสช.จะปฎิรูปพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ยิ่งเป็นเรื่องที่จะนำสังคมไทยถอยหลังเข้าคลอง เพราะเป็นการกระชับอำนาจโดยชนชั้นปกครอง และจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับสังคมโลกยุคใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาของสังคมไทยในอนาคต