วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 28, 2560

อย่าสับสนระหว่างการปกครองโดยกฎหมายอย่างชอบธรรม (rule of law หรือ นิติธรรม) กับ การปกครองโดยกฎเผด็จการอันไม่ชอบธรรมที่ฟอกให้เป็นกฎหมาย (rule by law เช่น ม.44)