วันจันทร์, กันยายน 12, 2559

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 55 / 2559 เป็นการยกเลิกการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารจริงหรือไม่ ? - อานนท์ นำภา...
ooo12 ก.ย. 2559 - วันนี้ใน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่ "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 55/2559 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร" โดยตั้งแต่วันนี้ไป ให้ยกเลิกการพิจารณาคดีศาลทหารในคดีตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไปนี้

1."ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร" ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีผลให้คดีต่อไปนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 1. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ (1) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107 ถึงมาตรา 112 (2) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113 ถึงมาตรา 118 (ยกเว้นความผิดซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรือพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548)

2."ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 38/2557 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทําหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอํานาจของศาลทหาร" ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557

3."ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 50/2557" เรื่อง ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม

อย่างไรก็ตามเจ้าพนักงานตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยังคงมีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวต่อไป

ที่มา ประชาไท