วันพุธ, กันยายน 21, 2559

นักกิจกรรม#ประชามติ (NDM) มาศาล ปฏิเสธเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์ เพราะต้องรับผิดสารภาพก่อน ยืนยันไม่ผิด