วันจันทร์, สิงหาคม 08, 2559

นักประวัติศาสตร์ชี้ ผลประชามติเหมือนแผนที่ “อาณาจักรโบราณ” สะท้อนสำนึกชาติพันธุ์-ความเหลื่อมล้ำ

ที่มา มติชนออนไลน์
7 ส.ค. 59


เมื่อวันที่ 7 ส.ค. หลังมีผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งบางส่วนของภาคเหนือ ,ภาคอีสาน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลส่วนใหญ่ออกมาในทิศทางเดียวกัน คือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้น ผศ.ดร.พิพัฒน์ กระแจะจันทน์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ผลดังกล่าวสะท้อนถึงแง่มุมทางประวัติศาสตร์ได้หลายประการ โดยอาจบ่งชี้ถึงสำนึกทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ โดยเฉพาะทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีได้รับผลกระทบจากส่วนกลางมาโดยตลอด

“จากแผนที่ผลการนับคะแนนประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้เราเห็นแง่มุมทางประวัติศาสตร์ได้หลายประการ หนึ่ง ถ้าเราอธิบายว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของอาณาจักรโบราณมาก่อน เราก็จะเห็นล้านนา ล้านช้าง และปาตานี ซึ่งแน่นอนมันไม่ได้ครอบคลุมขนาดจริงของรัฐโบราณ แต่มันก็อาจบ่งชี้ให้เห็นสำนึกทางประวัติศาสตร์ของคนในพื้นที่ต่างๆ ไปพร้อมกัน

สอง มันทำให้เราเห็นสำนึกทางชาติพันธุ์ที่รัดเกี่ยวคนเหล่านั้นไว้ เช่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นชัดมาก 

สาม ถ้าตัดเลือกพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของใครไป มันทำให้เราเห็นประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ เช่น สามจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากรัฐส่วนกลางมาตลอด

สี่ มันทำให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การปกครอง และอื่นๆ” ผศ.ดร.พิพัฒน์ กล่าว