วันศุกร์, สิงหาคม 26, 2559

สิ่งที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ทำนั้นผิดทั้งรัฐธรรมนูญและ ขัดกับพระบรมราโชวาท ของในหลวง

สิ่งที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ทำนั้นผิดทั้งรัฐธรรมนูญและ ขัดกับพระบรมราโชวาท ของในหลวง
.......................

บทบาทของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในการออกมา
สนับสนุนหัวหน้าคณะรัฐประหารและนายกรัฐมนตรีอย่างออกหน้า
ดู
“ป๋าเปรม”ลั่นจะทำทุกอย่างเพื่อช่วย “ตู่”
http://www.komchadluek.net/news/politic/239522

นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญ ที่เขียนถึงบทบาทของ ประธานองคมนตรี ไว้ชัดเจนว่า

มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี

คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้

http://library2.parliament.go.th/…/content_con…/cons2550.pdf
...................

รวมทั้งผิดไปจากพระบรมราโชวาทของในหลวงที่ ประทานแก่คณะองคมนตรี
ในโอกาสเสด็จฯเปิดทำเนียบองคมนตรี วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2547 ก็พูดไว้ชัดเจนว่า

http://www.alittlebuddha.com/…/Sp…/King's%20Speech%2005.html

องคมนตรี เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ จึงมีหน้าที่ที่จะให้คำปรึกษา และนี่ก็เป็นสิ่งที่คนเขาสงสัยว่า องคมนตรีมีอำนาจมีหน้าที่อะไร ก็สรุปว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในทุกด้านทุกอย่าง พระมหากษัตริย์จะรับทราบ จะรับรู้หรือไม่ก็อย่าน้อยใจ เพราะว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินในเรื่องราวต่างๆ

แต่ว่า คำปรึกษาของท่านองคมนตรีก็มีประโยชน์มาก เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากในด้านต่างๆ จึงขอให้ท่านได้คิดดีๆ แล้วก็ช่วยกัน แต่องคมนตรีก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของคนอื่น เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายพระมหากษัตริย์เท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าจะต้องไปแนะนำคนอื่น ถ้าแนะนำคนอื่น เป็นการแนะนำส่วนตัว ไม่ใช่ในฐานะองค์มนตรี แต่ว่าเป็นในฐานะผู้ที่ได้ปฏิบัติงานมามากแล้ว จึงได้รับเลือกเป็นองคมนตรี

คือความหมายว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดี มีความรู้ดี คนย่อมอยากฟังคำวินิจฉัยของท่าน ฉะนั้นการวินิจฉัยใดๆ ทั้งในคณะองคมนตรี ทั้งกับผู้อื่น มีความสำคัญมาก เพราะว่าคนอื่นเขาเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่พิจารณาถ่องแท้อย่างตรงไปตรงมา และอย่างซื่อสัตย์สุจริต ฉะนั้น ก็หน้าที่ของท่านก็คือทำตัวให้เป็นผู้มีความรู้ ผู้มีความสามารถในวิชาการทั้งหมด ในชีวิตราชการและชีวิตธรรมดา

ฉะนั้น ขอให้ท่านระวังในคำพูด ในคำวินิจฉัย ในความเห็นที่ให้ในที่ประชุมองคมนตรี และที่ข้างนอกด้วย หมายความว่ากับคนทั่วๆ ไป ข้าราชการและประชาชน ที่รอฟังความเห็นของท่าน แต่ที่พูดไม่ใช่ความเห็นขององคมนตรี เป็นความเห็นของผู้ที่มีความรู้

แต่ในที่สุดก็ต้องสรุปว่า ท่านทุกท่านมีความรับผิดชอบในตนเองและในราชการชั้นสูงที่สุด ให้คนมีความไว้ใจได้ ให้คนมีความอุ่นใจว่ามีคนในประเทศที่มีความสามารถและมีความรู้ ฉะนั้นก็ขอให้ท่านระมัดระวังในความคิด ในวาจา และการกระทำทุกอย่างให้เป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์กับส่วนรวม


Thanapol Eawsakul

ooo