วันเสาร์, มีนาคม 12, 2559

ข้อคิดเก่าเล่าใหม่ ฟังอีกครั้ง... ธงชัย วินิจจะกูล : ความขัดแย้งของฝ่ายนิยมกษัตริย์กับฝ่ายเสรีประชาธิปไตย และทางออก
https://www.youtube.com/watch?v=CgLnVgGA0ts

ธงชัย วินิจจะกูล : ความขัดแย้งของฝ่ายนิยมกษัตริย์กับฝ่ายเสรีประชาธิปไตย และทางออก

Published on Jul 27, 2014