วันอังคาร, มีนาคม 08, 2559

กฎหมายที่ถูกแก้ไขใหม่ ในยุค คสช. (ถ้าประชาธิปไตย คืนมาเมื่อไหร่ ต้องมาดู + แก้ไข)




กฎหมายแก้ไขใหม่ ในยุค คสช.

‪#‎กฎหมายที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว‬ (มีผลใช้บังคับแล้ว)

1.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/1.PDF

2.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/14.PDF

3.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/079/4.PDF

4.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/21.PDF

5.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/1.PDF

6.พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/7.PDF

7.พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/14.PDF

8.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำหนดนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน")
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/43.PDF

9.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/010/48.PDF

10.พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/4.PDF

11.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘(การดําเนินคดีแบบกลุ่ม)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/028/1.PDF

12.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘(แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/87.PDF

13.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/51.PDF

14.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘(การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/110/1.PDF

15.พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘( การกําหนดจํานวนค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ของพยาน)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/120/9.PDF

16.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘(ค้ำประกัน)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/063/30.PDF

17.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (โอนสิทธิเรียกร้องมาตรา๓๐๕)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/104/49.PDF

18.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำหนดบทนิยาม"เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ" และ "เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ")
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/060/1.PDF

19.พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/080/1.PDF

20.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำหนดนิยาม "สือลามกอนาจารเด็ก" และกำหนดความผิดในการครอบครองสือลามกอนาจารเด็ก)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/84.PDF

21.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/006/1.PDF

22.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(อำนาจสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจ)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/143/29.PDF

23.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘(ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/127/1.PDF

24.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/120/5.PDF

25.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/120/22.PDF

26.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/120/27.PDF

27.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/120/11.PDF

28.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/120/16.PDF

29.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/120/37.PDF

30.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/67.PDF

31.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/072/12.PDF

32.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/017/1.PDF

‪#‎กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาวาระ๓แล้ว‬ แต่อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป

1.ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
http://www.senate.go.th/bill/bk_data/184-3.pdf

2.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)
http://www.senate.go.th/bill/bk_data/193-3.pdf

3.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)http://www.senate.go.th/bill/bk_data/181-3.pdf

4.ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
http://www.senate.go.th/bill/bk_data/169-3.pdf

5.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้

Cr.ฎีกากฎหมายพิเศษ

ที่มา FB


Pongnarin Nonkam