วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 12, 2560

ชวนอ่าน... จดหมายป๋วย อึ้งภากรณ์ ถึงปรีดี พนมยงค์ ฉบับ 31 ธันวาคม2514 ต่อรัฐประหาร 17 พฤศจิกายน 2514 (รัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร ) เหมือนปัจจุบันนี้เลย
Credit
Jaran Ditapichai

.....

ความเห็นของ

Sunai Chulpongsatorn - อ่านแล้วเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ แต่มิใช่คนไทยขลาดกลัว แต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ และธรรมชาตินี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบรัฐตั้งและยืนยาวอยู่ได้ไม่ล้มง่าย แต่ก็มิได้เป็นปัจจัยเด็ดขาด เพราะระบอบรัฐก็ยังคงล้มได้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรง และนี้คือเสน่ห์ของทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านระบอบรัฐอย่างสันติที่ทำให้นักวิชาการรัฐศาสตร์มีงานทำมีเงินกินไม่สิ้นสุด