วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 09, 2560

ปรองดอง "โต๊ะกลมกลาโหม" : 10 ด้าน +1 ประเด็น ที่ นักการเมือง กลุ่มการเมือง จะต้องมาแสดงความคิดเห็น หารือเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

เก็บความจาก

FB

Wassana J. Nanuam


พลเอกประวิตร” ถก"คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง"ครั้งแรก/ ดักคอนักการเมือง ห้ามเสนอนอกกรอบ รธน. /ชี้ทำเป็น "สัญญาประชาคม" จะลงนาม หรือ ไม่ลงนาม ก็ได้/ยันทหารไม่ต้องทำสัญญาประชาคม ว่าจะ"ไม่รัฐประหาร" เพราะทหารไม่อยากทำปฏิวัติ. เพราะถ้าทำไม่สำเร็จ ปชช.ไม่เอาด้วย ก็ถูก"ยิงเป้า"
ไล่ไปดู รูปบิ๊กตู่ สมัยก่อนกับตอนนี้ สิผิดกันเลย ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมากกว่า2ปี/เพิ่มความขลัง ตั้งผู้นำกองทัพ เป็นประธานอนุกรรมการ/ปลัดกลาโหม-ผบ.สส.-ผบ.ทบ./ดึง"ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์"รวม10ด๊อกเตอร์ ร่วมทีม"บิ๊กเจี๊ยบ"ผบ.ทบ. ร่างข้อเสนอ "สัญญาประชาคม" ให้นักการเมือง ยึดปฏิบัติทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังเลือกตั้ง

ที่กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้เรียกประชุมครั้งแรก

พลเอกประวิตร ตั้ง พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีต ผบ.สส. เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเตรียมการสร้างสามัคคีปรองดอง ในฐานะที่เป็น ผอ.ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ และเป็นเพื่อน ตท.16 ของ พลเอกประวิตร และจบจากWestpoint

พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อความปรองดอง ที่มีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน

2.คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มีพล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการ

3. อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน

4.คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มี พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

ที่น่าสนใจคือ คณะอนุกรรมการ ชุดที่ 3 คือ คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอ เพื่อสร้างความความสามัคคีปรองดอง ที่มี บิ๊กเจี๊ยบ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.เป็นประธาน ร่วมด้วย

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดร.นันทวัฒน์ ปรมานันท์ เป็นที่ปรึกษา และมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 9 คน ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ดร.จรัล มะลูลีม ดร.อมรา พงศาพิชญ์ นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ในคณะที่ 2 คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการรับฟังความคิดเห็น ที่มี บิ๊กปุย พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน

ร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน คือ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดร.ผาสุข พงษ์ไพจิตร นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ศ.สุภางค์ จันทวานิช. ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ นายตระกูล มีชัย ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

พล.อ.ประวิตร แถลงผลการประชุมว่า ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ การปรองดองต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงประชาชน ทุกคนต้องมีส่วนร่วม และการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ไม่ใช่เพียงคณะเดียว ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือ

โดยการทำงานจะดำเนินการควบคู่กันไปตั้งแต่ระดับบน คือ เชิญพรรคการเมือง ภาคธุรกิจ จนถึงระดับล่าง จะมอบหาให้แม่ทัพภาค ผู้บัญชาการตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัดรับฟังข้อคิดเห็น และจะทำคู่ขนานไปกับคณะใหญ่

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เรามีการตั้งกรอบไว้ ในการรับฟังความคิดเห็นประมาณ 3 เดือน จนถึงเดือนเมษายน เมื่อได้ความคิดเห็นแล้ว จะส่งไปคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อจับประเด็น วิเคราะห์บูรณาการ ส่งต่อไปคณะที่ 3 บูรณาการ ทั้งหมด

ส่วนเหตุผลที่ให้ ผบ.เหล่าทัพ เข้ามาเป็นอนุกรรมการนั้น เนื่องจากมีความเหมาะสม เพราะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำหน่วย มีทั้งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผบทบ.

โดยไม่ห่วงในการจะเชิญพรรคการเมืองมาแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการเสนอความคิดเห็นต่างๆต้องอยู่ในกรอบ ที่กำหนดไว้ ว่าควรจะพูดในเรื่องใดบ้าง ใน 10 ข้อ ซึ่งใน 10 หัวข้อนี้จะนำเสนอไปทุกๆฝ่ายที่จะเชิญมาแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองครั้งแรก เพื่อมาตกลงกันว่า ที่วางกรอบเอาไว้ และที่อยู่ในคณะกรรมการทั้งหมดมีความคิดเห็นอย่างไร หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อรับฟังเพื่อจะไปสู่การออกคำสั่งต่อไป

ทุกฝ่ายต้องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ ไม่ควรเสนอนอกกรอบรัฐธรรมนูญ เพราะจะไม่เกิดความปรองดองในอนาคต หรือเสนอขัดกับรัฐธรรมนูญ หรือผิดกฎหมาย ก็ไม่รู้จะเสนอทำไม ไม่ใช่เสนอกันเลยเถิด

ส่วนการนำไปสู่การปฏิบัตินั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นสัญญาประชาคมร่วมกันว่าเราจะยึดมั่นในสัญญาประชาคมนี้ เพราะทุกคนมาร่วมกันหมด และทุกคนก็จะต้องยึดตาม สัตยาบัน ที่เป็น สัญญาประชาคมที่ทำไว้

"สัญญาประชาคมนี้ จะลงนามถึงไม่ลงนามก็ได้ เพียงแต่ขอให้ได้ข้อสรุปในการเดินหน้าปรองดองร่วมกัน เพื่อให้ประเทศมีความสงบ และอยู่อย่างสันติ ในอนาคตเพื่อให้เกิดความชัดเจน "

ส่วนกรณีหากไม่มีการลงนามในสัญญาประชาคมจะทำให้บางกลุ่มบางฝ่ายไม่ทำตามนั้น ประชาชนรับรู้อยู่แล้ว ว่าตกลงกันไว้อย่างไร และใครที่ทำนอกเหนือจากสัญญาประชาคม ถือเป็นเรื่องของประชาชน ที่ต้องไปตัดสิน

เมื่อถามว่าส่วนตัว คาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องส่วนรวมทั้งหมดเฉพาะตนคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้ ต้องทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม

เมื่อถามว่า การทำสัญญาประชาคมจะมีข้อตกลงห้ามทหารทำรัฐประหารหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับทหาร ทหารไม่ทำรัฐประหาร ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาประชาคม หากทหารทำรัฐประหารก็ต้องถูกยิงเป้า หากประชาชนไม่เอาด้วย ยกเว้นประชาชนเรียกร้อง ยืนยันว่าทหารไม่อยากทำ จะทำไปเพื่ออะไร ให้ไปถามนายกรัฐมนตรีที่ทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่เคยได้หลับได้นอนมา 2 ปีกว่าแล้ว ให้ไปดูรูปของนายกฯ ก่อนทํารัฐประหารกับหลังทำรัฐประหาร มีความแตกต่างกันอย่างไร
.....

ตอบยากมาก...การบ้านนักการเมือง10ข้อ จาก บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม

แสดงวิสัยทัศน์ย่อยๆเลย

ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองที่มีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเป็นประธานได้ข้อสรุป
10+1 ประเด็น ที่ นักการเมือง กลุ่มการเมือง จะต้องมาแสดงความคิดเห็น กึ่งๆวิสัยทัศน์ ให้ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ของกลาโหม ที่มี พลเอกชัยชาญ ปลัดกลาโหม เป็นประธาน

ประเด็นหารือเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

๑. ด้านการเมือง

แนวคิดของท่านในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยขณะนี้ ทั้ง ก่อน-ระหว่างและ หลังการเลือกตั้งที่มาถึงนี้

๒. ด้านความเหลื่อมล้ำ

ที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำในการครอบครองที่ดิน ทำกินของเกษตรกร การเข้าถึงแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ มักถูกยก มาเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ท่านมีแนวคิดในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อลด ความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคมไทยได้อย่างไร

๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขยายไปสู่ความขัดแย้ง ท่านจะมีทางออกหรือวิธีการดำเนินการ ต่อประเด็นความขัดแย้งที่เกิเจากความไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม การแทรกแซงการบงคับใช้ กฎหมายอย่างไร

๔ . ด้าน สังคม เ ศ ร ษ ฐ กิจ ก า ร ศึก ษ า ส า ธ า ร ณ สุข

ท่านมีแนวทางเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ต่อประเด็นความแตกต่างทางสังคมความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมเศรษฐกจิ การศึกษา และสาธารณสขุ อย่างไร

๕. ด้านสื่อสารมวลชน

ท่านนมีแนวทางในการไม่ให้สื่อตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย่งได้อย่างไร

๖. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่านมีแนวทางที่จะทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ความ ขัดแย้งเรื่องพลังงาน การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ถูกหยิบยกขึ้น มาสร้างความขัด แย้งในสังคมได้ อย่างไร

๗. ด้านการต่างประเทศ

ท่านมีแนวคอดที่จะดำเนินการต่อประเด็นการนำปัญหากิจการภายในประเทศมายกระดับให้เป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้ฃ ผลกระทบจากการดำเนินการของต่างประเทศ เช่น ปัญหาเขตแดน ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน. ปัญหาเสรภีาพและประชาธิปไตยปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ฯลฯ ที่ส่งผลทพใหเ้ก ดความแตกแยกในสังคมไทยอย่ไร

๘.ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น

ท่านมีแนวคิดอย่างไร ที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุนามาซึ่งความ ขัดแย้ง ในสังคมไทย

๙. ด้านการปฏิรูป

ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปอย่างไรเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง

๑๐. ด้านยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี

ท่านจะมีข้อเสนอแนะให้เกิดการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไปสู่ ความสาเรจ็ร่วมกัน หรือไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างไร

ตบท้าย ด้วย คำถามจากคณะกรรมการฯว่า มองปัญหาอย่างไร วิธีการแก้ปัญหา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน


.....

"บิ๊กช้าง"ลุยเดี่ยว....จัดโต๊ะกลมกลาโหม เชิญ70พรรค ร่วม

บิ๊กช้าง พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกห. ในฐานะปธ.อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เผยว่าจะเชิญพรรค-กลุ่มการเมืองมาแสดงความเห็น ทุกวันจ-ศ พร้อมฟังทั้งวันๆละพรรคๆละ10คน โดยผบ.เหล่าทัพไม่ต้องมาฟัง แล้ว ยกเว้นว่า ถ้าว่าง ผมก็จะเชิญ ผบ.เหล่าทัพ มา‬ด้วย แล้วแต่ว่างหรือไม่. แต่ ตนเอง นำฟังทุกวัน อยู่แล้ว เผยเร่งประสานให้ พรรคแรก มาในวันValentine 14 กพ.นี้ เป็นวันแห่งความรัก เริ่มต้นความรักสามัคคี ปรองดอง

โดยจะเชิญมา ทุกพรรค ที่ได้จดทะเบียนพรรคกับ กกต. อย่างถูกต้อง ที่มีราว70พรรค เรียงตามลำดับตัวอักษร จะได้ไม่ถูกมองว่า เชิญใครก่อนหลัง ส่วนพรรคที่ไม่มา ก็แล้วแต่ เราส่งจม.เชิญไปทุกพรรค
.....

โต๊ะกลม กลาโหม

พลตรีคงชีพ ตันตระวาณชิย์ โฆษกกห.เผยว่า รูปแบบการเชิญพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง มาพูดคุยกับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ที่มี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกลาโหม เป็นประธาน นั้น จะจัดเป็น"โต๊ะกลม" ที่กลาโหม เชิญมาพรรค-กลุ่มการเมือง พรรคละ10คน ฝ่ายทหาร10คน เผยจะทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เริ่มValentine14กพ. เชิญพรรคแรก คาดจบใน3 เดือน ได้ร่างข้อเสนอ เพื่อทำ"สัญญาประชาคม" พร้อม เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นประชาชน ทั่วประเทศ ผ่านกลไกของ ศูนย์ปรองดอง ของคสช. ระดับกองทัพภาค ยัน รับฟังทุกความคิดเห็น เพราะกระบวนการปรองดอง เป็นของประชาชน ทุกคน ทุกฝ่าย ใน 10 หัวข้อ และคำถาม ตบท้ายจากกรรมการ เผย เชิญ "สมัชชาเกษตรกร" ร่วมแสดงความเห็นด้วย

.....

เจอกัน ทุก พุธ-ศุกร์ นะ...แถลงคืบหน้าปรองดอง "โต๊ะกลมกลาโหม"

"เสธ.ต้อง" พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม และประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ กระบวนการสร้างสามัคคีปรองดอง นัดแนะ แถลงข่าวความคืบหน้า กระบวนการสร้างสามัคคีปรองดอง สัปดาห์ละ 2วัน ทุกวันพุธ,ศุกร์ บ่าย หลัง D-Day เชิญพรรคการเมืองแรก มาแสดงความเห็น ต่อคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นฯ ของปลัดกห. 14กพ. วาเลนไทนส์ นี้แล้ว....
.....

ดรีมทีม ....ปรองดอง

พร้อมหน้า ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ของบิ๊กป้อม ครั้งแรก....ทั้งบิ๊กช้าง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม บิ๊กปุย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด บิ๊กเจี๊ยบ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก บิ๊กณะ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ บิ๊กจอม พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ บิ๊กแป๊ะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บิ๊กแอ๊ว พลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาฯสมช.

ตั้งแถว ส่ง บิ๊กป้อม พี่ใหญ่ กันพร้อมหน้า ด้วยเข่นกัน

ธรรมเนียมทหาร รับ"นาย"- ส่ง "นาย"ooo
https://www.facebook.com/253729448003304/videos/1298415346868037/

‪ยิงเป้า นะ ปฏิวัติไม่สำเร็จ‬

‪บิ๊กป้อม ยัน ทหารไม่ต้องทำสัญญาประชาคม ว่าทหารจะ"ไม่ปฏิวัติรัฐประหาร"เพราะทหารไม่อยากทำ เพราถ้าทำไม่สำเร็จ ปชช.ไม่เอาด้วย ก็ถูก"ยิงเป้า" ทหารไม่มีใคร อยากทำรัฐประหารหรอก ..ดู นายกฯสิ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน มา2ปีกว่าแล้ว ไล่สื่อไปดูรูป นายกฯบิ๊กตู่สมัยก่อน ตอนที่ยังไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง กับตอนนี้ สิผิดกันมั้ย