วันอาทิตย์, กันยายน 18, 2559

ลำเพลินสะท้อนชีวิต"ครูไทย" หัวใจการศึกษาคือ "นโยบาย"
https://www.youtube.com/watch?v=1tvM4DyJn9k

ลำเพลินสะท้อนชีวิต"ครูไทย" หัวใจการศึกษาคือ"นโยบาย" (ตอนที่ 1)

jom voice

Published on Sep 17, 2016

นายพีรพล พวงทวี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นครูฝึกสอนอยู่โรงเรียนประถมศึกษาแห่่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าของคลิปรำเพลิน"ครูร้อยหมวด"สะท้อนปัญหาของชีวิตครูและพฤติกรรมของครูในแต่ละหมวดวิชาในโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับที่มาของเพลงลำเพลินดังกล่าวรวมทั้งปัญหาการจัดการศึกษาของไทยว่า เป็นการสะท้อนความจริงส่วนหนึ่งของครูในโรงเรียน ที่มีปัญหาแตกต่างกัน แต่ปัญหาที่เหมือนกันคือภารกิจของครูที่หมดไปกับการประเมิน หรือนโยบายของกระทรวง ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียน โดยเฉพาะการประเมินในลักษณะต่าง ๆ ที่ทำให้ครูไม่สามารถให้เวลากับนักเรียนได้เต็มที่ อีกทั้งการอบรม ทั้งการประเมิน ส่งผลให้คูณภาพการศึกษาของประเทศตกต่ำเรื่อยมาทางแก้คือ ต้องลดการประเมินและเน้นที่เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จิรง ไม่ใช่เน้นที่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ( ตอนที่ 2 ..จะเป็นแนวคิดและข้อเสนอการปฎิรูปการศึกษาตามแนวคิดของนักศึกษาฝึกสอนคนนี้ครับ ทำอย่างไรถึงจะทำให้การศึกษาไทยสร้างคนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง.. โปรดติดตาม)

ooo

ลำเพลินชีวิต"ครูไทย" นโยบายการศึกษาต้องมาจาก"ห้องเรียน" (ตอนจบ)https://www.youtube.com/watch?v=jTMsvjzcY20

jom voice

Published on Sep 17, 2016

นายพีรพล พวงทวี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นครูฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าของเพลงลำเพลิน"ครูร้อยหมวด"สะท้อนสภาพชีวิตครูในโรงเรียน ที่ได้รับความสนใจอยู่ในโลกโซเชี่ยลมีเดียขณะนี้ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia (ตอนจบ ) เกี่ยวกับข้อเสนอในการปฎิรูปการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพประชากรว่า หากระบบการศึกษาไทยยังคงผลิตบุคลากรด้วยรูปแบบที่เป็นอยู่ อีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีเกิดวิกฤติด้านกำลังคนและจะฉุดประเทศให้ตกต่ำสู้ประเทศอื่นไม่ได้ จึงเสนอว่า ให้ดึงการจัดการศึกษาออกมาจากการเมือง และให้ผู้ที่กำหนดนโยบายการศึกษาต้องเป็นคนที่รู้ปัญหาการศึกษาอย่างแท้จิรง ต้องเป็นคนที่เคยอยู่ในห้องเรียน เคยเป็นครู เป็นผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว โดยภาคประชาสังคมด้านการศึกษาเป็นผู้ที่จะเสนอชื่อขึ้นมา ไม่ควรจะให้พรรคการเมืองแต่งตั้งเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจ และไม่มีประสบการด้านการศึกษามาก่อนเลย