วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 17, 2560

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ท้า 7 สนช. แสดงสปิริตคืนเงินเดือนทั้งหมด
ศรีสุวรรณท้า 7 สนช. แสดงสปิริตคืนเงินเดือนทั้งหมด 

by สุติมา หวันแก้ว
16 กุมภาพันธ์ 2560
Voice TV

'ศรีสุวรรณ' เรียกร้อง 7 สนช. คืนเงินเดือน ปมโดดประชุม แนะประธานสนช. ออกมาแสดงเหตุผลยอมรับใบลา

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านเลขาธิการ เรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระขึ้นมาตรวจสอบสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้ง 250 คน กรณีการลงมติการประชุม ว่ามีการกระทำ เช่นเดียวกับ 7 สนช. ที่ทางโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลหรือไม่

ชี้การกระทำของ 7 สนช. ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัด หรือแย้งหรือฝ่าฝืนต่อประมวลจริยธรรมโดยชัดแจ้ง ไม่เป็นตัวแบบที่ดีของสังคมประเทศชาติในยุคที่มีการปฏิรูปและเป็นการกระทำที่ขัดต่อค่านิยม 12 ประการ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติข้อที่ 12 และขัดต่อมาตรา 9 (5) ของรัฐธรรมนูญไทย เรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบโดยการคืนเงินเดือนทั้งหมดหรือคืนเฉพาะส่วนที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแต่ละท่านได้รับเงินเดือนคนละ 113,560 บาท โดยยังไม่รวมค่าเบี้ยประชุมและค่าสวัสดิการในการเดินทางต่างๆ

ทั้งนี้ตามการเปิดเผยข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ หรือ ไอลอว์ ระบุ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน 7 ท่าน คือ
1. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์
2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
3. นายดิสทัต โหตระกิต
4. พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา
5. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ
6. นายสุพันธุ์ มงคงสุธี
7. พล.ร.อ.จอม รุ่งสว่าง

โดยนายศรีสุวรรณ ชี้ว่า ทั้ง 7 คน มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ.2555 หลายข้อด้วยกัน ดังนี้

1 )ขัดต่ออุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ ในข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ดังนี้
ข้อ 6 สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ข้อ 7 สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

2 ) ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ ในข้อ 8 ข้อ9 ข้อ14 ข้อ16 ดังนี้
ข้อ 8 สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเที่ยงธรรมมีความเป็นอิสระ มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีสำนึกในบทบาทหน้าที่และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักด์ศรีและเกียรติภูมิของสภา
ข้อ 9 สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเคารพและปฏิบัติตาข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด
ข้อ 14 สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ของงาน
ข้อ 16 สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่กระทำการใดหรือปฏิบิติการใดซึ่งก่อให้เกิดความเคลืบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น

3 ) ขัดต่อจริยธรรมต่อประชาชน ในข้อที่ 17 ดังนี้
ข้อ 17 สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นแบบอย่าที่ดีงามแก่ประชาชน

4 ) ขัดต่อจริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน ในข้อที่ 21 ดังนี้
ข้อ 21 สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจักต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม

ท้ายนี้ระบุว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีการทุจริตในหน้าที่ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ